Τμήματα

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χανίων (ΠΔ.10/29-1-1999, ΦΕΚ 7/Α/29-1-1999) διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Διευθυντής: κ. Γεώργιος Γναφάκης

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων ανήκουν :

 • Η έρευνα, μελέτη και καταγραφή κάθε θέματος που αφορά την βιομηχανία, το εμπόριο, την βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου.
  το εισαγωγικό και εξαξωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα.
 • Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο δελτίο του Επιμελητηρίου.
 • Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων του εμπορίου και της βιομηχανίας.
 • Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας.
 • Η μελέτη και πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών που ακολουθεί το Επιμελητήριο, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
 • Η προπαρασκευή της συμμετοχής του Επιμελητηρίου σε συνέδρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και σε εμπορικές αποστολές.
 • Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
 • Η καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων.
 • Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων Ενώσεων Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών κ.λ.π.
 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την δημιουργία επενδύσεων στους κλάδους τουρισμός, μεταφορές και εισηγήσεις προς την Διοίκηση για παραπέρα ενέργειες
 • Η παρακολούθηση των προκυπτόντων θεμάτων για το δασμολόγιο και τελωνειακές αμφισβητήσεις.
 • Η συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών και μελέτη θεμάτων που αφορούν τουριστικά θέματα και θέματα μεταφορών, το νομοθετικό πλαίσιο που τα αφορά, ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και προτάσεις προς την πολιτεία για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον Τουρισμό και τις μεταφορές.
 • Η επεξεργασία και παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το γνωμοδοτικό έργο του Επιμελητηρίου για τη ανάπτυξη τουρισμού και των μεταφορών.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(Υπεύθυνος: κ. Γεώργιος Γναφάκης)

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, ανήκουν:

 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
 • Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.
 • Η μέριμνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό.
 • Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
 • Η μέριμνα για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
 • Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία.
 • Η μέριμνα για τη φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
 • Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου.
 • Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.
 • Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ.λ.π)
 • Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου.
 • Η μέριμνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα για τη διαχείριση του υλικού της Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Υπεύθυνος: κ. Δημήτρης Σαββάκης)

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκουν:

 • Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή τους, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.
 • Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές.
 • Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων καθώς και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
 • Η έκδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση ειδικού Μητρώου αυτών.
 • Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώου Εξαγωγέων.
 • Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων.
 • Η έρευνα και μελέτη θεμάτων που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές, τα λιμάνια του Νομού, καθώς και τις αερομεταφορές.
 • Η μελέτη και εκπόνηση κλαδικών μελετών, επιχειρήσεων της περιφέρειας και της Κρήτης γενικότερα, σε σχέση με τους κλάδους σε Πανελλήνια κλίμακα.
 • Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως.
 • Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών καθώς και η επίλυση εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.
 • Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραμματισμού τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

(Υπεύθυνος: κ. Δημήτρης Σαββάκης)

Το Τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι αρμόδιο για:
– Την εγγραφή των υπόχρεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
– Κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
– Την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
– Την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ),
– Την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ.
– Την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων Γ.Ε.ΜΗ.
– Τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.

Σε κάθε Επιμελητήριο του ν. 4497/2017 (Α ́ 171) συνιστάται Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου και οι αρμοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό του Επιμελητηρίου και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, καθώς και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, που απορρέουν από συνδρομές.

Πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ.

Κάθε συμβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., δύναται να πραγματοποιεί καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των συμβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζει και απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Η επιλογή των υπόχρεων να αναθέσουν σε πιστοποιημένο συμβολαιογράφο την καταχώριση και δημοσίευση των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113 του παρόντος, τα οποία αποτελούν πόρους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι.

Δείτε όλο το ΦΕΚ (167, Ν.4635/30-10-2019, αρ. 85-115) ΕΔΩ.