Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις

Το Επιμελητήριο Χανιών παρέχει στα μέλη του μια σειρά βεβαιώσεων – πιστοποιητικών κατόπιν αίτησης. Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αφορά εγγεγραμμένες επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.Το Επιμελητήριο Χανιών παρέχει στα μέλη του μια σειρά βεβαιώσεων – πιστοποιητικών κατόπιν αίτησης. Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αφορά εγγεγραμμένες επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.

Α. Βεβαιώσεις για Εγγεγραμμένες Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο μελών του Επιμελητηρίου μπορεί να ζητήσει και να λάβει πιστοποιητικό για κάθε νόμιμη χρήση.Η έκδοση των πιστοποιητικών προϋποθέτει να είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να έχουν καταβληθεί ή διακανονιστεί οι ετήσιες συνδρομές της επιχείρησης.

Β. Βεβαιώσεις για Φυσικά Πρόσωπα που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε Εγγεγραμμένες Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου μπορεί να ζητήσει και να λάβει:

  • Πιστοποιητικό για κάθε νόμιμη χρήση (δωρεάν)

Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού και βεβαιώσεων προϋποθέτει να είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να έχουν καταβληθεί ή διακανονιστεί οι ετήσιες συνδρομές της επιχείρησης.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει ή συμμετείχε ως μέλος σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο μπορεί να ζητήσει και να λάβει:

  • Πιστοποιητικό με το ιστορικό του για κάθε νόμιμη χρήση (δωρεάν)

Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού προϋποθέτει να είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης στην οποία συμμετέχει ή συμμετείχε το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να έχουν καταβληθεί ή διακανονιστεί οι ετήσιες συνδρομές για όλες τις επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει ή συμμετείχε το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

Γ. Βεβαιώσεις για Φυσικά Πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχείρηση που δεν καταχωρήθηκε ποτέ στο Μητρώο Μελών

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετείχε σε επιχείρηση, που δεν καταχωρήθηκε ποτέ στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου, μπορεί να ζητήσει και να λάβει:

  • Αρνητική Βεβαίωση για κάθε νόμιμη χρήση

Για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

α. σε περίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης να προσκομισθούν σε φωτοτυπία:

  • για Ατομική, η βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • για Προσωπικές εταρείες ή εταρείες Περιορισμένης Ευθύνης, η βεβαίωση διακοπής εργασιών της εταρείας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και το συμφωνητικό λύσης της εταιρείας και
  • για Ανώνυμες εταρείες, η βεβαίωση διακοπής εργασιών της εταρείας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταρείας

β. σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου να προσκομισθούν σε φωτοτυπία:

  • για Προσωπικές εταρείες ή εταρείες Περιορισμένης Ευθύνης, η βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι ο ενδιαφερόμενος δεν συμμετέχει στην εταρεία και το συμφωνητικό, στο οποίο φαίνεται η αποχώρηση από την εταιρεία του αιτούντος
  • για Ανώνυμες Εταιρείες ανακοίνωση του ΓΕΜΗ όπου φαίνεται η αντικατάσταση  του αποχωρήσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου