Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Α) Ομόρρυθμες εταιρείες

Η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό, για τα χρέη της οποίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι, έναντι των εταιρικών δανειστών απεριόριστα και «εις ολόκληρο».
(παράγραφος 1 του άρθρου 249 του ν. 4072/2012)

Β) Ετερόρρυθμες εταιρείες

 • Εμπορική εταιρία ιδρύεται για να ασκήσει εμπορικές πράξεις κατ’ επάγγελμα (δραστηριότητα)
 • Έχει νομική προσωπικότητα διατυπώσεις δημοσιότητας ίδιες με ΟΕ (άρθ. 273, ν.4072/2012)
 • Προσωπική σημαντικός ο ρόλος εταίρων στην ύπαρξη και τη λειτουργία της ΕΕ (όπως ΟΕ)
 • Διαφέρει από ΟΕ ύπαρξη 2 κατηγοριών εταίρων

Ομόρρυθμοι:

 • Με ευθύνη
 • Πρωτογενής
 • Προσωπική
 • Απεριόριστη
 • «Εις ολόκληρον» προς δανειστές

Ετερόρρυθμοι:

 • Με ευθύνη «απλού χρηματοδότη»
 • Δεν μπορεί να είναι απεριόριστη
 • Δεν απαιτείται και δεν αποκτούν εμπορική ιδιότητα

Διαδικασίες ίδρυσης – Προϋποθέσεις

Η ίδρυση της ανωτέρω εταιρείας γίνεται μέσω Υπηρεσίας μιας στάσης στο ΓΕΜΗ με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Καταστατικό της εταιρείας 5 φορές υπογεγραμμένο με θεώρηση της υπογραφής των εταίρων από ένα ΚΕΠ
 • Μισθωτήριο για το χώρο εγκατάστασης εταιρείας (έδρα)
 • ΑΜΚΑ των μελών
 • Ταυτότητες των μελών
 • Έντυπα Μ3-Μ7-Μ8

Η εγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου γίνεται με την απόδοση ΑΦΜ και εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου

Διακοπή από Εφορία στις περιπτώσεις που η επιχείρηση είναι ατομική και διαλυτικό και διακοπή από ΔΟY στην περίπτωση που είναι ομόρρυθμη η ετερόρρυθμη εταιρεία.