Γενικά

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (Επιμελητήριο Χανίων) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Χανίων, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά δεν επιχορηγείται από το κράτος, ούτε επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκοπός του Επιμελητηρίου Χανίων είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια του, μέσα στο πλαίσιο των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας.

Στο Επιμελητήριο Χανίων εγγράφονται υποχρεωτικά, ως μέλη του, όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή έχουν εμπορική ιδιότητα και είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια του Νομού Χανίων. Σύμφωνα με το Ν.2081/92, στο Μητρώο του Επιμελητηρίου υποχρεούνται να εγγραφούν

  • τα Φυσικά Πρόσωπα από την έναρξη της εμπορικής τους δραστηριότητας
  • τα Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) από τη σύστασή τους
  • τα Υποκαταστήματα και οι Παραγωγικές Μονάδες από την εγκατάστασή τους στην περιφέρεια του νομού Χανίων

Τα μέλη του Επιμελητηρίου Χανίων μεταξύ άλλων μπορούν να ενημερωθούν για διακηρύξεις δημοσίων υπηρεσιών αναφορικά με προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες από εμπορικούς οδηγούς ξένων χωρών, οδηγούς εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να προμηθευτούν λίστες επιχειρήσεων κατά κλάδους, να πληροφορηθούν για διάφορους κρατικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τους (για παράδειγμα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Barcode, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, υπηρεσίες οργανισμού προώθησης εξαγωγών, οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων, πιστοποιητικά ποιότητας (ISO) και λοιπά).