Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)

Βασικά χαρακτηριστικά

Είναι εταιρεία κεφαλαιουχική εμπορική κατά το τυπικό σύστημα, έχει νομική προσωπικότητα είναι ορισμένου χρόνου.

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με το σύνολο της περιουσίας της (με την επιφύλαξη άρθρο 79).

Το κεφάλαιο καθορίζεται από τους εταίρους, μπορεί να είναι μηδενικό και να έχει τρία είδη εισφορών:

  • Κεφαλαιουχικές
  • Εξωκεφαλαιουχικές
  • Εγγυητικές

Σύσταση ΙΚΕ

  • Η ίδρυση της ΙΚΕ γίνεται μέσω Υπηρεσίας μίας στάσης του ΓΕΜΗ με τα εξής δικαιολογητικά:
  • Καταστατικό της εταιρείας 5 φορές υπογεγραμμένο με θεώρηση της Υπογραφής των εταίρων ή του εταίρου από ένα ΚΕΠ
  • Μισθωτήριο ή υπεύθυνη δήλωση για την έδρα της εταιρείας
  • ΑΜΚΑ των μελών
  • Ταυτότητες των μελών
  • Έντυπα Μ3-Μ7-Μ8