Ειδικά Μητρώα

Τα Ειδικά Μητρώα περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων:

 • Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές
 • Εξαγωγείς
 • Εμπορικοί Αντιπρόσωποι
 • Αργυροχρυσοχόοι
 • Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων

Στη συνέχεια υπάρχουν οι διαδικασίες που αφορούν την εγγραφή, ανανέωση και διαγραφή των επιχειρηματιών από την κάθε κατηγορία Ειδικών Μητρώων.

Νομικά Πρόσωπα (Εγγραφή / Ανανέωση)

 • Μεσίτης Ασφαλειών
 • Πράκτορας
 • Σύμβουλος
 • Συντονιστής

Φυσικά Πρόσωπα (Εγγραφή / Ανανέωση)

 • Μεσίτης Ασφαλειών
 • Πράκτορας
 • Δόκιμος
 • Σύμβουλος
 • Συντονιστής
 • Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων

Αιτήσεις -Έγγραφα

 • Δικαιολογητικά εγγραφής παραγωγών ασφαλίσεων
 • Δικαιολογητικά εγγραφής πράκτορα ασφαλειών
 • Δικαιολογητικά ανανέωσης άδειας ασφαλιστικού συμβούλου
 • Αίτηση χορήγησης άδειας ασφαλιστικού συμβούλου
 • Αίτηση χορήγησης άδειας μεσίτου αστικών συμβάσεων
 • Αίτηση χορήγησης άδειας συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων
 • Αίτηση ανανέωσης άδειας συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων
 • Αίτηση χορήγησης άδειας ασφαλιστικού πράκτορα
 • Αίτηση ανανέωσης άδειας ασφαλιστικού πράκτορα
 • Αίτηση ανανέωσης άδειας ασφαλιστικού συμβούλου
 • Αίτηση ανανέωσης άδειας μεσίτου αστικών συμβάσεων