Πραγματογνωμοσύνες

Το Επιμελητήριο Χανίων βάσει του νόμου που διέπει τη λειτουργία των Επιμελητηρίων, διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για θέματα που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών που απαιτούν τεχνικές γνώσεις).

Οι πραγματογνωμοσύνες πραγματοποιούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και μπορούν να αφορούν:

  • Διαφωνίες/διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ιδιώτη και επιχείρησης
  • Εξακρίβωση της ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
  • Εκτίμηση ζημίας στα προϊόντα ή υπηρεσίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τον ορισμό πραγματογνώμονα από το Επιμελητήριο καταβάλλοντας παράβολο 82€. Στη συνέχεια με πράξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου ορίζεται πραγματογνώμονας μέλος του Επιμελητηρίου, που έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που συντάσσεται ετησίως και κατατίθεται στο Πρωτοδικείο.

Ο πραγματογνώμονας μετά από επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη και επιτόπια έρευνα, συντάσσει την Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, η οποία υπογράφεται και κατατίθεται στο Επιμελητήριο. Τέλος, η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης διαβιβάζεται από το Επιμελητήριο στον αιτούντα.

Αίτηση για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης δίνεται από το Επιμελητήριο Χανίων.