Στοιχεία Πράξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»_ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας:

01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες»

01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»

Διαθρωτικό Ταμείο:

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Δικαιούχος:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.659.755,61

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.659.755,61

Ημερομηνία ένταξης: 28/06/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5034916