Σκοποί και Αρμοδιότητες

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (Επιμελητήριο Χανίων) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Χανίων. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά δεν επιχορηγείται από το κράτος, ούτε επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Νόμος 2081/1992
Νόμος 3419/2005

Σύμφωνα με το Νόμο 3419/2005, σκοπός του Επιμελητηρίου Χανίων είναι, μέσα στα όρια της περιφέρειας του, “η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδό της”.

Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη του Νομού Χανίων και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο, γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα.

Το Επιμελητήριο Χανίων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Συμμετέχει σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνεί, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της μεταποίησης, του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.

β. Χορηγεί στα μέλη του πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφει συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχει πληροφορίες στα μέλη του και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνει τα μέλη του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μελετά τις τάσεις και εξελίξεις στην εθνική οικονομία και υποβάλλει σχετικές προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

γ. Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ασκώντας τις σχετικές αρμοδιότητες.

δ. Αναλαμβάνει, μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από πρόταση του διοικητικού του συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

ε. Επιτρέπεται να συνιστά εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς και με σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφορικής, τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του ή και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’), την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να συνιστα κεφαλαιουχικές εταιρείες ή να συμμετέχει σε αυτές, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημόσιου συμφέροντος. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μπορεί να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και να επιλύει, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις εργασίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει κατ’ εξουσιοδότηση των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

στ. Διεξάγει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγεί πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ανάθεση της εκτέλεσης αυτών απευθείας σε εξειδικευμένα πρόσωπα, και χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις, επιχορηγεί τα στελέχη τους και παρέχει ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Μπορεί να συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη του, υπαλλήλους του ή τρίτους, καθώς και να αναθέτει σε εξειδικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να εκδίδει περιοδικά ή βιβλία ή να επιχορηγεί τέτοιες εκδόσεις, οικονομικού κυρίως περιεχομένου.

ζ. Μπορεί να επιχορηγεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, να απονέμει βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύει οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις. Μπορεί να ενισχύει οικονομικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων του και να καλύπτει ή να δανειοδοτεί το σύνολο ή μέρος των ελλειμμάτων του Ταμείου Προνοίας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, καθώς και να ενισχύει οικονομικά τις αναγνωρισμένες υπαλληλικές οργανώσεις των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων.

η. Αναλαμβάνει, ύστερα από αίτηση μέλους ή υποψήφιου μέλους του, να υποβάλει ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτήματα και δικαιολογητικά για λογαριασμό των μελών ή υποψήφιων μελών του, να συγκεντρώνει και παραδίδει σε αυτά κάθε πιστοποιητικό και έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού ή από δικαστικές αρχές, εφόσον τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του μέλους ή του υποψήφιου μέλους το οποίο υπέβαλε τη σχετική αίτηση. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται έναντι ανταποδοτικού τέλους το οποίο καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης αυτού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

θ. Ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών του και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη.

Υπηρεσίες

Στο Επιμελητήριο Χανίων τα μέλη του μπορούν να ενημερωθούν για διακηρύξεις δημοσίων υπηρεσιών αναφορικά με προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες από εμπορικούς οδηγούς ξένων χωρών, οδηγούς εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να προμηθευτούν λίστες επιχειρήσεων κατά κλάδους, να πληροφορηθούν για διάφορους κρατικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τους (για παράδειγμα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Barcode, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, υπηρεσίες οργανισμού προώθησης εξαγωγών, οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων, πιστοποιητικά ποιότητας (ISO) και λοιπά).

Το Επιμελητήριο Χανίων διαθέτει μια κεντρική αίθουσα συνεδρίων με μικροφωνική εγκατάσταση και μεταφραστικό σύστημα, καθώς και μία δεύτερη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Το Επιμελητήριο Χανίων είναι ιδρυτικό μέλος:

  • της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης, η οποία διαχειρίζεται και υλοποιεί τα κοινοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις,
  • του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) ο οποίος ιδρύθηκε για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και των επιχειρήσεών τους,
  • του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ), φορέα που σκοπό έχει την ανάπτυξη του κάθε είδους μεταφορών στην Ελλάδα

Στο Επιμελητήριο Χανίων λειτουργεί πλήρης μηχανογράφηση και οι υπηρεσίες που παρέχει είναι όλες μηχανογραφημένες.