Νομικός Σύμβουλος Επιμελητηρίου

Έργο του συμβούλου είναι η νομική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Χανίων και των μελων του, η μελέτη όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το Επιμελητήριο και απεικονίζονται στο ν.2081/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3419/2005.

Η νομική επεξεργασία και σύνταξη συμβάσεων και διακυρήξεων με τρίτους, η νομική τεκμηρίωση και σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και της Δ.Ε., η παροχή νομικών συμβουλών προς τα όργανα διοίκησης και η εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου οπουδήποτε χρειαστεί σχετικά με τις ως άνω υπηρεσίες.