Ατομικές Επιχειρήσεις

Βασικά χαρακτηριστικά

Αυτή η μορφή επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Διαδικασίες ίδρυσης

  • Να ασφαλισθεί ο φορέας της στο υποχρεωτικό ασφαλιστικό ταμείο που είναι ο ΟΑΕΕ (διεύθυνση Κορνάρου 11, τηλ. 2821058553, 2821043453)
  • Να πάρει βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρηση
  • Να εκδοθεί άδεια λειτουργίας όπου απαιτείται να εκδοθεί, για τις περιπτώσεις άσκησης από την επιχείρηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου

Η εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται ακόμη και μετά την εγγραφή στο ΓΕΜΗ με φωτοτυπία της έναρξης δραστηριότητας από αρμόδια ΔΟΥ.