Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

Διαδικασίες ίδρυσης

Οι διαδικασίες ιδρύσεως της ΑΕ γίνεται από συμβολαιογράφο μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης στο ΓΕΜΗ.

Η εγγραφή στα Μητρώα του Επιμελητηρίου γίνεται αυτόματα με την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.