ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια της Πράξης: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 190039.