ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3CRETE» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτη 2014-2020» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Σχέδιο Δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Κρήτη 2014-2020» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης  με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3Crete» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5100868. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές».

Επισυνάπτονται:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε ΕΔΩ για να την κατεβάσετε

  • Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α).

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε

  • Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β).

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε

  • Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υποδείγματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4).

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Γ1,

ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Γ2,

ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Γ3 και

ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Γ4.