ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση στο Επιμελητήριο Χανίων για ευκαιρίες χρηματοδότησης του Αγροδιατροφικού και Τουριστικού κλάδου από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ADRION”.

Το Επιμελητήριο Χανίων, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “INNOVAGRO PLUS”, το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου “INNOVAGRO”, θα διοργανώσει την Πέμπτη 16/6/2022, και ώρα 14.00 – 16.00, στο Επιμελητήριο Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 4, 2ος όροφος, Χανιά), συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους μελλοντικών δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος “ADRION” από την Κρήτη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό και Τουριστικό κλάδο, αλλά και όλων των Ελλήνων εταίρων του έργου.

Το νέο πρόγραμμα “INNOVAGRO PLUS” αξιοποιεί πρόσθετους οικονομικούς πόρους της τάξης των €180.000 και αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του προηγούμενου έργου “Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου”, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «INTERREG Adriatic-Ionian». Η διαχειριστική αρχή, επιβραβεύοντας το εταιρικό σχήμα (με επικεφαλής το Επιμελητήριο Χανίων) για την απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου των €1.060.000 ευρώ, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας, προσέφερε την ευκαιρία, μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης, της πραγματοποίησης και του νέου έργου “INNOVAGRO PLUS”, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση, εκμετάλλευση και κεφαλαιοποίηση των κύριων αποτελεσμάτων του προηγούμενου.

Η νέα συνάντηση εργασίας έχει σκοπό:

  • Την πληροφόρηση μελλοντικών δυνητικών δικαιούχων και Ελλήνων εταίρων του έργου επί του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου του προγράμματος “ADRION 2021-22”.
  • Την ενημέρωση τους για νέες καινοτόμες μορφές δικτύωσης, καθώς επί των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Αγροδιατροφικού κλάδου σε διεθνές επίπεδο την τρέχουσα περίοδο.
  • Τη δια ζώσης παροχή πληροφοριών για τη διαχείριση και την υλοποίηση διακρατικών έργων εδαφικής συνεργασίας.

Με τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης, στόχος του προγράμματος “ADRION” είναι να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αναπτυξιακών αναγκών στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Το “ADRION” λειτουργεί ως οδηγός πολιτικής και καινοτομία διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών – εταίρων και ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει ειδική θεματική ενότητα με σκοπό την παροχή πρακτικών οδηγιών στους συμμετέχοντες για το πώς να σχεδιάζουν, υποβάλουν και υλοποιούν σχετικά διακρατικά έργα προώθησης της εδαφικής συνεργασίας και δικτύωσης.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς του Αγροδιατροφικού και Τουριστικού κλάδου να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χανίων http://chania-cci.gr/ και του έργου https://innovagro.adrioninterreg.eu/

Συνάντηση Εργασίας με Δυνητικούς Δικαιούχους _ Agenda