ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ως προς την υποχρέωση εγγραφής τους στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΣΕΔ).

Με επιστολή του προς τα Επιμελητήρια της χώρας, ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.),  ενημερώνει τις επιχειρήσεις – υπόχρεους  εγγραφής στα Συστήματα  εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών (ΣΕΔ) πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του Οργανισμού, θα προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του σχετικού Νόμου: «…1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους….» στους υποχρέους που δε συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο.

Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Βασικός σκοπός του είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που υπάγονται στο πλαίσιο του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4496/2017 και ισχύει.

Διαβάστε σχετική νομολογία για το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα από τον Ελληνικό Οργανισμό ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ΕΔΩ.

Διαβάστε την επιστολή του Ε.Ο.ΑΝ. προς τα Επιμελητήρια ΕΔΩ.