ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση για τα μέλη του ΕΒΕΧ | «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων».

H Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας”, έχει ξεκινήσει την συλλογή αιτήσεων συμμετοχής.
Το έργο αφορά στην επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση 1200 εργαζομένων του κλάδου και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα, σε 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι:
• Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 80 ωρών
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης – 80 ωρών
• Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων – 80 ωρών
• Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης – Περονοφόρα)
Η αναλυτική πρόσκληση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης (http://www.cold.org.gr/) και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την εξάντληση των 1200 θέσεων.
Με την συμμετοχή τους σε αυτά, οι εργαζόμενοι θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη μεταξύ των οποίων είναι η:
• Βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων
• Λήψη αναγνωρισμένων πιστοποιητικών από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά
• Λήψη εκπαιδευτικού επιδόματος (5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης)
Να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).
Για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ, θα συνεργαστεί με Πιστοποιημένο φορέα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο οποίος θα εξασφαλίζει και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
Ειδικότερα, οι ενέργειες του Έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Αποστολή του φακέλου, με την αίτηση συμμετοχής και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: info@cold.org.gr
Το email που θα αποστέλλεται από τον υποψήφιο θα πρέπει να έχει την ένδειξη: Αίτηση Συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας».