ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Υποχρέωση εγγραφής στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

 Σκοπός του Κεντρικού Μητρώου είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στόχος της Ε.Ε. είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας έως τις 10 Μαρτίου 2021.

Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.

Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718).

Υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Α. Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, υπόχρεοι καταχώρισης είναι:

  1. Εμπορικές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης:

α) Ομόρρυθμες Εταιρείες.

β) Ετερόρρυθμες εταιρείες.

γ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές.

δ) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ε) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες.

στ) Ανώνυμες Εταιρείες.

ζ) ΙΜΕ ΕΠΕ.

η) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

Θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή καταχωρίζουν ως πραγματικό δικαιούχο την εισηγμένη μητρική σύμφωνα με το μέρος Β του παρόντος άρθρου.

  1. Ναυτικές – ναυτιλιακές εταιρείες:

α) ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 και ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις (ΕΝΕ) εγκριτικών πράξεων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ΝΕ του ν. 959/1979,

β) οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής του ν. 3182/2003 (ΝΕΠΑ),

γ) οι συμπλοιοκτησίες.

Οι εταιρείες της παρούσας παραγράφου καταχωρίζουν στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρισθεί στα οικεία Μητρώα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  1. Αστικές επαγγελματικές εταιρείες:

α) αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων,

β) αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων,

γ) αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικαστικών επιμελητών.

  1. Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

α) σύλλογοι – σωματεία,

β) ιδρύματα,

γ) αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

δ) μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 2731/1999.

  1. Καταπιστεύματα και παρεμφερή μορφώματα:

α) οι νομικές οντότητες της περιπτ. δ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013,

β) τα αλλοδαπά εμπιστεύματα (trusts) του οποίου ο ιδρυτής, εμπιστευματούχος ή δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,

γ) αλλοδαπά ιδρύματα (foundation).

  1. Συνεταιρισμοί:

α) αστικοί συνεταιρισμοί,

β) οικοδομικοί συνεταιρισμοί,

γ) αγροτικοί συνεταιρισμοί,

δ) πιστωτικοί συνεταιρισμοί,

ε) πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος.

Εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε παρόμοιες διαδικασίες αφερεγγυότητας. Ο σύνδικος της πτώχευσης, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ή ο εκκαθαριστής ή ειδικός εκκαθαριστής καταχωρίζουν σε ειδική μερίδα του Κεντρικού Μητρώου τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.

Οι εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα καταχωρίζονται αυτόματα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω σύνδεσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με τη ΓΓΠΣ. Τα στοιχεία καταχώρισης αφορούν τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier).

Η ομαδοποίηση των υπόχρεων σε καταχώριση στο μητρώο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΚΩΔΙΚΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗΣ ΜΗ φ.Π.

A’ ΟΜΑΔΑ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 11 ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 12 ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.959/79

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 9 ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΑ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 36 AN 89/67 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 37 AN 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΕ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 38 AN 378/68 ΚΑΙ Ν 27/75 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 39 ΑΝ 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΟΕ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 40 ΑΝ 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΕ

ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 50 ΑΝ 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 79 ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 83 ΝΑΥΤ ΕΤ ΑΝ378/68 KAI Ν27/75 (ΑΡΟ25-ΠΑΡ1)

Β’ ΟΜΑΔΑ

1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 59 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 ΝΠΔΔ 60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 10 ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ν. 89/67

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 13 ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 14 ΑΜΙΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 15 ΑΜΙΓΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 16 ΑΜΙΓΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 17 ΑΜΙΓΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 18 ΑΜΙΓΗΣ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 20 ΑΝ 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΠΕ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 21 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ.ΕΥΘΥΝΗΣ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 22 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤ.ΕΥΘΥΝΗΣ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 23 ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 24 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 25 ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 26 ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 27 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 28 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 29 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡ ΕΥΘΥΝΗΣ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 32 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ε.Α.Σ.

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 33 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕ.Σ.Ε.

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 34 ΚΟΙΝΟΠΡ.ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 52 ΑΕ ΟΤΑ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 56 ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓ ΕΤΑΙΡ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 57 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 58 ΜΟΝΟΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 41 ΣΥΛΛΟΓΟΣ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 42 ΣΩΜΑΤΕΙΟ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 43 ΙΔΡΥΜΑ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 44 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 45 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 46 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 47 ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 48 ΑΕ ΕΠΙΧ ΠΡΟΓΡΑΜ ΚΠΣ (Ν .2860/2000)

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 49 ΑΕ ΟΑΕΔ (Ν.2956/2001)

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 53 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 54 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 55 ΑΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 75 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 76 ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 77 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 80 ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 61 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 62 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠ.

6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 63 ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 64 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 74 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

7 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ 81 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ ΑΕ

7 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ 82 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ ΕΠΕ

7 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ 85 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 67 ΥΠΗΡ ΣΤΟΙΧΗΜ Κ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 68 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 86 ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 87 ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 88 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΛΗ ΜΗ ΦΠ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 89 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 90 8Η ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 91 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 92 ΑΛΛΟΔ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 93 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔ. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ.

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 94 ΑΛΛΟΔ.ΕΤΑΙΡ.ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ

8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 95 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

9 ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΗ ΦΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 65 ΑΛΛΟΔΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

9 ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΗ ΦΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 66 ΑΛΛΟΔΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

9 ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΗ ΦΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 70 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

10 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ 96 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ ΑΕ

10 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ 97 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ ΕΠΕ

10 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ 98 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

12 ΜΗ ΦΠ ΕΕ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 69 ΜΗ ΦΠ ΕΕ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ

13 ΜΗ ΦΠ ΜΗ ΕΓΚΑΤ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 71 ΜΗ ΦΠ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΗ ΕΓΚΑΤ

99 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 99 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ

Γ’ ΟΜΑΔΑ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 1 ΟΕ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 2 ΕΕ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 3 ΕΕ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 4 ΕΠΕ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 6 ΙΜΕ ΕΠΕ

3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 7 ΑΕ

Πότε υποβάλλει τις απαιτούμενες πληροφορίες η κάθε ομάδα δικαιούχων;

α) Η Ομάδα Α από 16/9/2019-14/10/2019

β) Η Ομάδα Β από 30/9/2019-1/11/2019

γ) Η Ομάδα Γ από 14/10/2019-29/11/2019