ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι Ευρωπαίοι Σομελιέ της ASE έγραψαν για τα Χανιά, τα κρασιά και τους αμπελώνες τους…

Δελτίο Τύπου για την ετήσια γενική συνέλευση της που έγινε στα Χανιά έστειλε στα δεκάδες μέλη της η Γραμματεία της Ένωσης Ευρωπαίων Somelie (ASE) επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την Χανιώτικη φιλοξενία.

Αναλυτικά αναφέρει στο σχετικό δελτίο στην γαλλική γλώσσα:

(Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά)

 ASSEMBLEE GENERALE de lASE

CRETE du 23 au 27 octobre 2017

Mardi 24

Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Visite de 3 domaines viticoles

Επίσκεψη σε τρια οινοποιεία

A 10 heures, après avoir formé deux groupes, chacun est parti en bus afin de visiter trois domaines phares de la Crète.

Sur la route nous avons fait une halte afin d’admirer un superbe olivier vieux de 3000 ans et visité le musée de l’olive

Στις 10 το πρωί, αφού σχηματίστηκαν δύο ομάδες,  πήγαμε με λεωφορείο να επισκεφτούμε τρία βασικά οινοποιεία της Κρήτης.

Στο δρόμο σταματήσαμε να θαυμάσουμε ένα πανέμορφο ελαιόδεντρο 3000 χρόνων και να επισκεφτούμε το μουσείο της ελιάς

 

Petit musée très instructif, ustensiles d’un autre temps, témoin d’une autre vie …….

Μικρό μουσείο πολύ ενημερωτικό, σκεύη μιας άλλης εποχής, μάρτυρας μιας άλλης ζωής …….

 

 

Des oliviers à perte de vue

Ελιές μέχρι εκεί που τα ματια δεν μπορούν να δουν​

 

 

La Crète, d’une longueur de 256 kilomètres et d’une largeur maximale de 60 kilomètres, est dominée par des reliefs importants qui forment une barrière, haute de 1360 à 2456 mètres, entre la partie sud qui donne sur l’Afrique et la partie nord, qui s’ouvre vers la mer Egée. Dans cette dernière partie de l’île, protégée des vents chauds d’Afrique par cet écran montagneux, s’étend le plus ancien vignoble méditerranéen.

Le climat du vignoble de Crète, tempéré par le voisinage de la mer et les vents frais qui soufflent du côté de l’Egée, est caractérisé par une sécheresse estivale qui dure cinq mois et qui augmente d’ouest en est.

L’île de Crète possède le plus traditionnel des vignobles européens planté de vieux cépages crétois dont l’origine se perd dans l’Antiquité. Ce vignoble qui est encore franc de pied produit des vins blancs et rouges, des raisins secs Soultanina et le fameux raisin de table Rasaki.

La Crète est renommée depuis toujours pour ses vins rouges puissants et pleins, d’un goût-parfois rancio, issus de vieux cépages crétois (Roméiko de la Cannée, Kotsifali d’Héraklion Liatiko de Lasithi etc). Les cépages blancs à raisin de cuve (Vilana, Athiri, Ladikino etc) n’occupent pas une place importante dans le vignoble de l’île de Crète, mais le vin qui en provient a un goût fruité, un arôme floral et une belle finale.

En traversant l’île de Crète d’est en ouest on rencontre des vignobles dont la production a droit à quatre différentes appellations d’origine…….

Η Κρήτη, με μήκος 256 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος 60 χιλιομέτρων κυριαρχείται από μεγάλα ανάγλυφα που σχηματίζουν ένα φράγμα, με υψηλότερο σημείο  1360-2456 μέτρα μεταξύ της νότιας Αφρικής και το  βόρειο τμήμα της , το οποίο ανοίγεται  στο Αιγαίο. Σε αυτό το τελευταίο τμήμα του νησιού, προστατευμένο από τους θερμούς ανέμους της Αφρικής από αυτή την ορεινή οθόνη, επεκτείνεται ο παλαιότερος μεσογειακός αμπελώνας.

Το κλίμα του αμπελώνα της Κρήτης, μετριάζεται από τη γειτνίαση με τη θάλασσα και φρέσκους ​​ανέμους από την πλευρά του Αιγαίου, χαρακτηρίζεται από μια καλοκαιρινή ξηρασία που διαρκεί πέντε μήνες και η αύξηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Το νησί της Κρήτης έχει τους πιο παραδοσιακούς αμπελώνες της Ευρωπης με παλιές κρητικές ποικιλίες των οποίων η προέλευση χάνεται στην αρχαιότητα. Οι αμπελώνες είναι ακόμα μη εμβολιασμένοι παράγουν λευκά και κόκκινα κρασιά, σταφίδες Σουλτανίνα και το διάσημο επιτραπέζιο σταφύλι Rasaki.

Η Κρήτη είναι γνωστή για τα κόκκινα κρασιά της και  από παλιές κρητικές ποικιλίες (Ρωμέικο των Χανίων, Ηρακλείου Κοτσιφάλι Λιάτικο Λασιθίου κ.λπ.).

Λευκό κρασί ποικιλίες σταφυλιών (Βηλάνα, Αθήρι, Ladikino κλπ) δεν καταλαμβάνουν σημαντική θέση στους αμπελώνες του νησιού της Κρήτης, αλλά το κρασί που φτιάχνεται έχει ένα φρουτώδες, λουλουδάτο άρωμα και ένα ωραίο φινίρισμα .

Διασχίζοντας το νησί της Κρήτης από τα ανατολικά προς τα δυτικά βρίσκουμε αμπελώνες των οποίων η παραγωγή έχει δικαίωμα σε τέσσερις διαφορετικές ονομασίες προέλευσης …….

http://www.amb-grece.fr/actuhelleniquesenfrance/grece/vin_crete.htm

DomaineKARAVITAKIS
Pontikiana Kolympari

 

 

Ce n’est pas un grain de raisin mais une olive !

Αυτό δεν είναι ένα σταφύλι αλλά μια ελιά!

 

 

 

Un domaine de 10 ha qui ne demande qu’à grandir et supplanter peu à peu les oliveraies par des vignobles. 20% de la vente des vins se fait directement à la cave !

Μια έκταση 10 εκτάρια που θέλει απλώς να αναπτυχθεί και να αντικαταστήσει σιγά-σιγά τους ελαιώνες από τους αμπελώνες. Το 20% της πώλησης των κρασιών γίνεται απευθείας στο κελάρι!

 

Aristotelis KARVELLAS et Nikos KARAVITAKIS accueillant le premier groupe dans son domaine

Ο Αριστοτέλης Καρβέλλας και ο Νίκος Καραβιτάκης καλωσορίζοντας την πρώτη ομάδα στο οινοποιείο ​του 

 

 

 

Après une présentation du Domaine par son Propriétaire vigneron et œnologue, Nikos Karavitakis, nous avons été conviés à une dégustation de ses vins

Μετά την παρουσίαση του κτήματος από τον ιδιοκτήτη του και οινολόγο Νίκο Καραβιτάκη, μας προσκάλεσαν να δοκιμάσουμε τα κρασιά του

 VIDIANO 2016

Ce cépage autochtone est le cépage préféré de Monsieur Karavitakis. Il a été réhabilité il y a 20 ans. C’est un cépage délicat qui peut facilement avoir un taux excessif d’alcool ou d’acidité

Robe dorée aux reflets or, de moyenne intensité, brillante et limpide. Nez très frais de citron confit, note légère fumée, poivre blanc. La bouche est tendre sur une acidité bien maîtrisée. Vin léger sur une finale courte

Αυτή η αυτόχθονη ποικιλία είναι η αγαπημένη ποικιλία αμπέλου του κ. Καραβιτάκη. Αποκαταστάθηκε πριν από 20 χρόνια. Είναι μια λεπτή ποικιλία που μπορεί εύκολα να έχει υπερβολικό ποσοστό αλκοόλ ή οξύτητας

Χρυσό χρώμα με χρυσές αντανακλάσεις, μέτρια ένταση, λαμπερή και διαυγής. Πολύ φρέσκια μύτη από ζαχαρωμένο λεμόνι, νότα ελαφρού καπνού, λευκό πιπέρι. Ο ουρανίσκος είναι τρυφερός για μια καλά ελεγχόμενη οξύτητα. Ελαφρύ κρασί με σύντομο φινίρισμα 

VIDIANO 2017 sur cuve

Vin non filtré et non stabilisé. Vignoble situé entre 350 et 650 mètres sur des sols argilo calcaires. Les raisins récoltés sur différents terroirs de la région sont le reflet du caractère crétois du vin

Robe jaune or, éclats cuivre jaune, brillante et limpide. Nez frais sur une note mentholée, pierre à fusil, fleur de lys. La bouche est ronde et grasse, belle ampleur vers une finale sur une touche d’amertume, signe de jeunesse. On ressent l’influence maritime de par une note iodée. Beau potentiel

Μη φιλτραρισμένο και μη σταθεροποιημένο κρασί. Αμπελώνας που βρίσκεται μεταξύ 350 και 650 μέτρων σε εδάφη από πηλό και ασβεστόλιθο. Τα σταφύλια που συλλέγονται σε διαφορετικά εδάφη της περιοχής αντικατοπτρίζουν τον κρητικό χαρακτήρα του κρασιού

Χρυσό κίτρινο χρώμα, κίτρινοι σπινθήρες χαλκού, λαμπερό και διαυγές. Φρεσκάδα στη μύτη σε λεπτές νότες,κρίνου. Ο ουρανίσκος είναι στρογγυλός και λιπαρός, όμορφη κλίμακα προς ένα τελείωμα με μια πινελιά πικρίας, σημάδι της νεολαίας. Η θαλάσσια επιρροή γίνεται αισθητή με μια νότα ιωδίου. Μεγάλη δυναμική

 MALVASIA AROMATICA 2016

Un vin très apprécié dans la région. 2016 est un des meilleurs millésimes de ces dernières années. Ce cépage est très sensible et tributaire de la date de la vendange. 50% des raisins proviennent de vignobles situés dans la région de Chania avec des vignes de 12 ans d’âge et 50% proviennent de vignobles du centre de l’île avec des vignes de plus de 40 ans

Robe dorée aux reflets verts, brillante et limpide. Nez expressif sur des notes de fruits blancs mûrs et de rose. La bouche est ample soutenue par une belle minéralité, notes d’herbes aromatiques, tilleul et ananas confit. Finale riche poivre blanc et bergamote

Ένα πολύ δημοφιλές κρασί στην περιοχή. Το 2016 είναι  από τα καλύτερα χρόνια των τελευταίων ετών. Η ποικιλία αυτή είναι πολύ ευαίσθητη και εξαρτάται από την ημερομηνία της συγκομιδής. Το 50% των σταφυλιών προέρχεται από αμπελώνες στην περιοχή των Χανίων με αμπέλια 12 ετών και 50% από αμπελώνες στο κέντρο του νησιού με αμπέλια ηλικίας άνω των 40 ετών

Χρυσό χρώμα με πράσινες αντανακλάσεις, λαμπερό και διαυγές. Εκφραστικό στη μύτη με νότες ώριμων λευκών φρούτων και τριαντάφυλλο. Το στόμα είναι άφθονο και υποστηρίζεται από ένα όμορφο ανόργανο άρωμα, νότες από αρωματικά βότανα, τριαντάφυλλο και ζαχαρωμένο ανανά. Φινάλε το πλούσιο λευκό πιπέρι και περγαμόντο

KOTSIFALI merlot 2015

40% merlot, 60% kotsifali

½ hectare du cépage kotsifali a été retrouvé par accident et ce vieux vignoble de purs clones de kotsifali de plus de 40 ans a été remis peu à peu en état par Monsieur Karavitakis. Elevé en fûts de 2 à 3 ans pendant 9 à 11 mois.

Robe pourpre intense au disque violine. Nez fruits noirs frais, mûre et genièvre, intense et riche. La bouche est riche, les tannins présents mais non agressifs. Note d’épices et de cannelle, finale sur des fruits noirs kirschés. Vin à boire

40% Merlot, 60% Κοτσιφάλι

½ εκτάριο κίτρινου σταφυλιού βρέθηκε τυχαία και αυτός ο παλιός αμπελώνας από καθαρούς κωτσέφιλους κλώνους άνω των 40 ετών αποκαταστάθηκε σταδιακά από τον κ. Καραβιτάκη. Σε βαρέλια για 2 έως 3 χρόνια για 9 έως 11 μήνες.

Έντονο πορφυρό χρώμα με μοβ δίσκο.Μυρωδιά από φρέσκα μαύρα φρούτα, βατόμουρο και αρκεύθο, έντονη και πλούσια. Ο ουρανίσκος είναι πλούσιος, οι τανίνες είναι παρούσες αλλά όχι επιθετικές. Σημειωνεται η παρουσία  των μπαχαρικών και της κανέλας, και τελείωμα  τα μαύρα φρούτα. Κρασί για ποτό

3 KLIMATA 2014

60% San Giovese, 20% merlot, 20% cabernet sauvignon

Robe grenat aux reflets pourpres. Nez sur des notes de bogue de noix, bois d’olivier. Complexe en bouche, gourmand avec des tannins fins, finale progressive où les tannins s’estompent sur des notes de figues sèches

60% San Giovese, 20% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon

Χρώμα λυχνίτη με μωβ αντανακλάσεις. Στη μύτη καρύδια, ξύλο ελιάς. Σύμπλεγμα στον ουρανίσκο, γκουρμέ με εξαιρετικές τανίνες, βαθμιαίφινίρισμα όπου οι τανίνες ξεθωριάζουν με τις συμβουλές των ξηρών σύκων

Cépage romeiko

Vin moelleux, 180 g de sucres résiduels, cépage autochtone de Chania. Les raisins sont séchés sur des claies en bois placées à 40 cm du sol. La fermentation avec ses levures indigènes dure une vingtaine de jours. La fermentation est ensuite stoppée par le froid, les levures tombent au fond de la cuve. Le vin est alors soutiré. Le vin est placé pendant 3 ans dans des barriques de plusieurs années

Robe acajou aux reflets cuivrés, brillante et limpide. Nez confiture orange amère sur un fond de torrefaction. La bouche est ronde et gourmande, l’acidité contrebalance bien le sucre sur des notes chocolat et figues sèches

Γλυκό κρασί, 180 γραμμάρια υπολειμματικών σακχάρων, φυσική ποικιλία Χανίων. Τα σταφύλια στεγνώνουν σε ξύλινα ράφια τοποθετημένα 40 εκατοστά πάνω από το έδαφος. Η ζύμωση με τις φυσικές ζύμες διαρκεί περίπου είκοσι ημέρες. Στη συνέχεια η ζύμωση σταματάει από το κρύο, οι ζύμες πέφτουν στον πυθμένα της δεξαμενής. Στη συνέχεια, το κρασί γεμίζει. Το κρασί τοποθετείται για 3 χρόνια σε βαρέλια αρκετών ετών

Μαόνι με χάλκινες λεπτομέρειες, λαμπερό και διαυγές. Πικρή μαρμελάδα πορτοκαλιού σε φόντο φρυγανίσματος. ουρανίσκος είναι στρογγυλός, η οξύτητα ισορροπεί καλά τη ζάχαρη με τις νότες σοκολάτας και τα ξηρά σύκα

 

Remise de la plaque ASE à Monsieur Nikos KARAVITAKIS

​                                                                   ​

Απονομή του σήματος του ASE στον κ. Νίκο Καραβιτάκη

 

 

 

Nous remercions Monsieur Nikos Karavitakis pour son accueil et pour la qualité de ses vins

Ευχαριστούμε τον κ. Νίκο Καραβιτάκη για τη φιλοξενία του και την ποιότητα των κρασιών του

ANOSKELI S.A Winery

Anoskeli Platanias

Après avoir repris la route et traversé encore quelques hectares d’oliveraies, nous sommes arrivés au Domaine ANOSKELI où nous avons été reçus par Monsieur George RODOUSAKIS,Directeur export et Manager Qualité de cette winery

Αφού διασχίσαμε μερικά εκτάρια ελαιώνων, φτάσαμε στο Κτήμα ΑΝΩΣΚΕΛΗ όπου μας υποδέχθηκε ο κ. Γιώργος ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ, Διευθυντής Εξαγωγών και Διαχειριστής Ποιότητας αυτού του οινοποιείου

Dans une salle de dégustation où rien n’a été laissé au hasard, nous avons découvert quelques vins du Domaine en grignotant une sélection de fromages grecs, du pain frais arrosé d’huile d’olive et saupoudré d’origan. Il est à noter que toute la région est couverte d’olivier, certains centenaires, et que la production d’huile d’olive est ici une partie très importante de l’économie locale. Anoskeli (nom du village) est un jeune domaine qui a vu la plantation de ses premiers pieds de vignes en 2004 autour du village sur des terrains situés entre 250 et 350 mètres. Les cépages plantés sont le vilana, le vidiano, et le plus connu d’entre eux, l’assyrtiko, importé de l’île de Santorin En rouge, quelques cépages internationaux tels la syrah, le grenache et le cabernet sauvignon. On nous explique qu’un micro climat très particulier autour du village est favorable au bon développement des raisins.

Σε μια αίθουσα γευσιγνωσίας όπου δεν έχει απομείνει τίποτα στην τύχη,ανακαλύψαμε μερικά κρασιά του Domain, ενώ δοκιμάσαμε μια επιλογή ελληνικών τυριών φρέσκο ψωμί με λάδι πασπαλισμένο με ρίγανη

Πρέπει να σημειωθεί ότι ολόκληρη η περιοχή καλύπτεται από ελαιόδεντρα, έχει μερικές εκατοντάδες κατοίκους, και ότι η παραγωγή ελαιολάδου είναι εδώ ένα πολύ σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας.Το Anoskeli (όνομα χωριού) είναι ένα νέο κτήμα που είδε την φύτευση των πρώτων αμπέλων το 2004 γύρω από το χωριό σε έδαφος ύψους μεταξύ 250 και 350 μέτρων.Τα αμπέλια που φυτεύτηκαν είναι η βιλάνα, το βιδιανό και το πιο γνωστό από αυτά, το ασυρτικο, που εισάγεται από το νησί της Σαντορίνης με κόκκινο χρώμα, καθως και  μερικές διεθνείς ποικιλίες σταφυλιών όπωςsyrah, grenache και cabernet sauvignon.Μας εξήγησαν πως ένα πολύ συγκεκριμένο μικροκλίμα γύρω από το χωριό είναι ευνοϊκό για την καλή ανάπτυξη των σταφυλιών.

VILANA 2016

Robe dorée aux reflets vieil or, brillante et limpide. Le nez est puissant, citron frais sur des notes florales, vif et frais. La bouche est ample, grasse sur des fruits blancs mûrs. Belle longueur

ANO 2016 vilana, vidiano, assyrtiko

Robe cuivre jaune, éclats or, de bonne intensité, brillante et limpide. Nez aromatique, poivre gris, laurier, zeste de pamplemousse apportés par l’assyrtiko. La bouche est ample sur le poivre blanc, intense et riche. Bel équilibre en finale sur une note amande fraîche

 Χρυσό με παλιές χρυσές αντανακλάσεις, λαμπρό και διαυγές. Στη μύτη είναι ισχυρό, φρέσκο λεμόνι με φυτικές νότες, ζωντανό και φρέσκο. Ο ουρανίσκος είναι γεμάτος, λίπος σε ώριμους λευκούς καρπούς.Ωραία ισορροπία στο τελείωμαμ​ε μια φρέσκια πινελια​ αμυγδάλου

Syrah 2016 anoferia

Sols argilo calcaires

Robe grenat aux reflets pourpre de bonne intensité. Nez cerises noires kirschées, genièvre sur une touche de cannelle. Bouche riche et pleine, les tannins sont fondus et soyeux. Finale élégante

Ασβεστολιθικά εδάφη

Xρώμα λυχνίτη με πορφυρές πινελιές​ σε καλή ένταση.Στην μύτη μαύρο κεράσι με νότες κανέλας.

Πλούσιος​ και πλήρης ουρανίσκος, οι τανίνες λιώνουν και είναι​ μεταξένιες. Κομψό φινίρισμα

Syrah, grenache, cabernet sauvignon 2013

10 mois en fûts de chêne français

Robe grenat au disque violine, éclats pourpres. Nez viandé et rôti, pruneaux et cerises noires kirschées, poivre noir. Bouche élégante sur des notes poivre noir, tannins fondus, poivre, garrigue sur une touche cacao. 

10 μήνες σε γαλλικά δρύινα βαρέλια

Χρώμα λυχνίτη μεμωβ νιφάδες.Στη  μύτη κρεατικά και ψημένα, δαμάσκηνα και​ μαύρα κεράσια, μαύρο πιπέρι. Κομψόςουρανίσκος​ με νότες πιπε​ριού​,λιωμένες τανίνες,​πιπέρι,​ και μια νότα κακάο.

Remise de la plaque ASE à ANOSKELI S.A Winery

Απονομή του σήματος του ASE

Domaine MANOUSAKIS

Vatolakos

 

 

Diana LAZAR et Marcela KATSANEVAKI

Nous avons été reçus par Marcela Katsanevaki. Elle nous explique que le premier vin est né en 1997 après la plantation en 1993 des cépages syrah, grenache, mourvèdre et roussanne …. Ces 4 cépages ont été la base de leur cuvée de référence

Μας υποδέχθηκε η Μαρκελα Κατσανεβάκη.Μας ε​ξηγεί πως ​το πρώτο κρασί γεννήθηκε το 1997 μετά τη φύτευση  σταφυλιών​ Syrah Grenache, Mourvèdre και Roussanne το 1993.

 

 

 

 

René BERGES devant le pressoir hydraulique

​O ​René BERGES μπροστά από την υδραυλική πρέσα 

 

 

 

 

 

NOSTOS « the journey » VIDIANO 2016

Robe jaune or de moyenne intensité, brillante et limpide. Nez sur des notes végétales, fleurs jaunes, zeste de citron. La bouche s’exprime sur une très belle minéralité qui confère au vin l’acidité et la fraîcheur 

Μεσαίο χρυσοκίτρινο χρώμα λαμπρό και διαυγές.Μύτη σε φυσικές νότες 

κίτρινα λουλούδια, ξύσμα λεμονιού.Ο ουρανίσκος ​εκφράζεται σε μια πολύ όμορφη  μεταλλικότητα​ που δίνει στο κρασί την οξύτητα και τη φρεσκάδα 

NOSTOS “the journey” MUSCAT of SPINA 2016

Robe paille de moyenne intensité, brillante et limpide. Nez frais, notes de rose de Damas, fin et élégant. Bouche bonbon acidulé, zeste de cédrat sur une touche de bergamote. La finale est tendre et plaisante

Μεσαίο έντονο χρώμα άχυρου, λαμπρό και διαυγές

Στη μύτη, νότες τριαντάφυλλου Δαμασκού, κομψό τελείωμα.​Στο στόμα ξινή καραμέλα,  ξύσμα εσπεριδοειδών με μια νότα από περγαμόντο

NOSTOS « the journey » GRENACHE 2014

Robe pourpre de moyenne intensité, éclats rubis. Nez évolué venaison. La bouche est ronde, gourmande, les tannins sont fins et fondus, finale fruits noirs confiturés. Vin plaisir

Χρυσό κίτρινο

Χρώμα ​μεσαίας έντασης, λαμπερό και διαυγές.​Εξέλιξη της μύτης, κυνήγι.

​O​ ουρανίσκος είναι στρογγυλός, οι τανίνες είναι λεπτές και λιωμένες, με τελειωμα

 μαύρα φρούτα σε​ μαρμελάδα. Απολαυστικό και ευχάριστο​ κρασί

 NOSTOS « the journey » BLEND 2014 Grenache, mourvèdre, syrah, roussanne

Robe profonde et intense au disque violet. Nez cerise noire et poivre de Sichuan. Bouche sur les fruits noirs confiturés,  et riche en tannins fins et fondus. Finale poivre noir et genièvre. Vin signature du domaine

Βαθύ και έντονο χρώμαμε μωβ πινελιές​.Στη μύτη Μαύροκερασι και πιπεριά Sichuan.​Ουρανίσκος μαρμελάδα με μαυρα φρούτα και πλούσιες λεπτές τανίνες.Τελείωμα μαύρο πιπέρι και ά​ρκευθος​. Οίνος υπογραφή του οινοποιείου

 

Remise de la plaque ASE au Domaine MANOUSAKIS

Απονομή του σήματος του ASE
Thierry CORONA

 

 

 

Après quelques heures de repos pour certains, de shoping pour d’autres, nous avons dîné chezANNA dans le vieux Chania, restaurant typique où nous avons mangé de nombreuses spécialités crétoises préparées par la délicieuse Anna, patronne des lieux, au son de musiques et de chants grecs.

Μετά από λίγες ώρες ξεκούρασης για μερικούς, για ψώνια για άλλους, είχαμε δείπνο στην ΑΝΝΑ στην παλία πόλη των Χανίων​, ένα τυπικό κρητικό ​εστιατόριο όπου φάγαμε πολλές κρητικές σπεσιαλιτέ που ετοίμασε η νοστιμούλα​ Άννα, ιδιοκτήτρια​, με ​ελληνική μουσική και τραγουδια.

Une ambiance chaleureuse et un anniversaire, comme chaque année lors de notre assemblée générale annuelle, celui de notre représentante dans le Jura, Marie-Thérèse Grappe.

Μια ζεστή ατμόσφαιρα όπως κάθε χρόνο στην ετήσια γενική μας συνάντηση και γενέθλια, αυτή του εκπροσώπου μας στο Jura, Marie-Thérèse Grappe.

 

 

Anna DRAKAKAKI et Andreadis MANOLIS

 

 

 

 

Remise de la plaque ASE à Anna et Andreadis

Απονομή του σήματος του ASE

 

 
Une ambiance amicale, que du bonheur !!!!

Μια φιλική ατμόσφαιρα, μόνο ευτυχία !!

Une soirée qui s’est terminée pour certains dans un bar à cocktails

Ένα βράδυ που τελείωσε για μερικούς στο ​κοκτέιλ μπαρ «Boheme​»

 

A SUIVRE …….

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASE

CRETE du 23 au 27 octobre 2017

Mercredi 25

Assemblée Générale annuelle de l’A.S.E

De 10H00 à midi, les membre de l’A.S.E se sont réunis en assemblée générale dans un des salon de l’hôtel Kriti

Από τις 10:00 π.μ. έως το μεσημέρι, τα μέλη του ASE έκαναν γενική συνέλευση σε μια από τις αίθουσες​ του ξενοδοχείου Κρήτη

Aristotelis KARVELLAS (Ambassadeur A.S.E Grèce), Diana LAZAR (Secrétaire Générale), Therry CORONA (Président), Brigitte LELOUP (Vice-présidente) et Alain LELOUP (Trésorier)

Aristotelis KARVELLAS(Πρεσβευτής Ελλάδας),

Diana LAZAR( Γενική Γραμματέας),

Therry CORONA(Πρόεδρος)

Brigitte LELOUP(Αντιπρόεδρος)

Alain LELOUP

​(Ταμίας)​

Pendant ce temps, les accompagnants ont pu visiter la vieille ville de Chalepa (quartier de Chania) et du vieux marché

Εν τω μεταξύ, οι συνοδοί μπόρεσαν να επισκεφτούν την παλιά πόλη της Χαλέπας (περιοχή των Χανίων) και την παλιά αγορά

 

A 12H30, nous étions tous attendus au Centre de l’Architecture Méditerranéenne de Chania où il nous a été proposé une dégustation de vins sur un buffet de spécialités crétoise

Στις 12:30 συναντήθηκαν όλοι στο Κέντρο Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής στα Χανιά, όπου

προσφέρθηκε ​γευσιγνωσία κρασιού μ​ε μπουφέ με κρητικές σπεσιαλιτέ

 

Ioannis D. Margaronis (Président de la Chambre de Commerce de Chania), Thierry Corona, Aristotelis Karvellas, Brigitte Leloup          ​

Ioannis D. Margaronis

​( Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων), ​

Thierry Corona, Aristotelis Karvellas, Brigitte Leloup

 

 

 

Très beau buffet préparé par HOTELIER EDUCATION, école de cuisine et de pâtisserie à Chania

Πολύ ωραίο. Τον μπουφέ ετοίμασε η HOTELIER EDUCATION, σχολή μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής στα Χανιά

 

 

 

 

Les Vignerons presents:

Οινοποιεία που παρουσιάστηκαν:​


DOURAKIS Winery, LYRARAKIS Wines, LOUPAKIS Wines, MANTPE Winery, KLADOS Winery, MONASTERE D’AGIA TRIADA de JAGAROLONA, ANOSKELY Winery, Domaine PATERIANAKIS, KARAVITAKIS Winery

 

 

QUELQUES VINS DEGUSTES……

Ορισμένες γευσιγνωσιες μας….​

KUDOS Muscat of spina 2016 Dourakis Winery

Robe or paille aux reflets verts, brillante et limpide. Nez floral intense, notes safran et poivre blanc. La bouche est ronde et grasse, intense sur les fruits blancs, gras et gourmand. Belle finale

Χρώμα χρυσού άχυρου με πράσινες αντανακλάσεις, λαμπερό και διαυγές.

Στημύτη,έ​ντονα λουλούδια με​ νότες σαφράν και λευκό πιπέρι. Ο ουρανίσκος είναι στρογγυλός και λιπαρός, έντονος σε λευκούς καρπούς.​

Όμορφο φινάλε

VIDIANO 2016 Klados Winery

Robe dorée, brillante et limpide. Nez fermé sur des notes de miel et de pain d’épices. La bouche est stricte et franche sur une finale aux tannins fins et plaisants. Vin de repas

Χρυσό χρώμα ​, λαμπερό και διαυγές​.​Κλειστή μύτη με νότες μελιού και μελόψωμο.​Ο ουρανίσκοςείναι αυστηρός και ειλικρινής μ​ε ένα φινίρισμα με ωραίες και ευχάριστες τανίνες

VIDIANO 2016 Lyrakakis Winery

Robe jaune citrin de faible intensité, brillante et limpide. Vin très équilibré sur des notes de fruits blancs mûrs, pomme golden et pêche jaune. Bouche fraîche, zeste de cédrat, finale moyenne. Vin d’apéritif

κίτρινο χρώμα χαμηλής έντασης, λαμπερό και διαυγές.Πολύ ισορροπημένο κρασί με νότες ώριμων λευκών φρούτων, χρυσό μήλο και κίτρινο ροδάκινο​.​Φρέσκος ουρανίσκος​, ξύσμα 

λεμονιού​, μεσαίο φινίρισμα. Απεριτίφ κρασί

ROMEIKO MALVASIA 2015 Mantpe Winery

Elevage d’un an sous bois Robe or blanc aux reflets cuivre jaune, brillante et limpide. Nez frais sur un beau fumé apporté par le bois, poivre blanc et laurier. La bouche est tendre avec une faible acidité, pamplemousse rose. Belle finale soutenue par le fumé

Παλαίωση ενα έτος σε ξύλο​ Λευκό χρυσο χρώμα με κίτρινες αντανακλάσεις χαλκού, λαμπερό και διαυγές

​Φρέσκια μύτη μ​ε έναν όμορφο καπνό που έφερε το ξύλο,το ​λευκό πιπέρι και η δάφνη

​Ο ουρανίσκος​ είναι τρυφερός με χαμηλή οξύτητα,ροζ γκρειπφρουτ.​ Ωραίο φινίρισμα που υποστηρίζεται από τον καπνό

ROSE 2016 Klados Winery 70% Kotsifali, 30% cabernet sauvignon

Mon premier rosé de Crète !!

Robe cuivre orangé, intense, brillante et limpide. Nez de fruits rouges frais et groseille à maquereaux. Bouche pleine et riche, on retrouve les fruits rouges soutenus par une belle note de poivre gris. Beau rosé, loin de nos standards provençaux. 

Το πρώτο μου ροζέ της Κρήτης !!Χαλκο​πορτοκαλί, έντονο, λαμπερό και διαυγές.Μύτη φρέσκων κόκκινων φρούτων και φραγκοστάφυλου.Πλήρες και πλούσιο στόμα, βρίσκουμε τα κόκκινα φρούτα που υποστηρίζονται από μια ωραία νότα από το γκρίζο πιπέρι.

Όμορφο ροζέ, μακριά από τα Προβηγκιανά μας πρότυπα.

ROSE 2017 Dourakis Winery 100% grenache

Robe rosé clairet (rouge léger), brillante et limpide. Nez intense de fraises fraîches écrasées. Bouche franche et ferme (cépage grenache !!!) . Note d’amertume en finale due à la mise en bouteille récente

Ανοιχτό ροζ χρώμα​ (ανοικτό κόκκινο), λαμπερό και διαυγές. Έντονη μύτη

με άρωμα ​θρυμματισμένων φρέσκων φραουλών. Σκληρό και ειλικρινές στόμα (ποικιλία αμπέλου Grenache !!!). Στο τελείωμα γελυση ​της πικρας ​ λόγω της πρόσφατης εμφιάλωσης 

TREBBIANO 2016 Monastère DAGIA TRIADA de JAGAROLONA

Robe or rose, reflets pétales de roses, brillante et limpide. Nez fermé sur une trame tannique soyeuse, arômes de rose et de pomme. Vin intéressant

Χρώμα χρυσού τριανταφυλλου​, ροδοπέταλα, λαμπρό και διαυγές. Η μύτη έκλεισε σε ένα μεταξένιο ταννικό πλαίσιο, αρώματα τριαντάφυλλου και μήλου. Ενδιαφέρον κρασι

ROSE 2015 Monastère D’AGIA TRIADA de JAGAROLONA syrah, romeiko

Robe pelure d’oignons de bonne intensité, brillante et limpide. Nez sur une note de douceur, fruits rouges confiturés. La bouche est progressive, un début tout en finesse pour monter vers une finale riche et puissante soutenue par des notes de poivre de Sichuan

Χρώμα φλούδας κρεμμυδιού με καλή ένταση, φωτεινό​και διαυγέ​ς. Μύτη σε μια νότα γλυκύτητας, jammy κόκκινα φρούτα.

Ο ουρανίσκος​ είναι προοδευτικός, ένα καλό ξεκίνημα για ένα πλούσιο και ισχυρό 

τελείωμα​ που υποστηρίζεται από νότες του πιπεριού Sichuan

http://www.kriti24.gr/to-deftero-taxidi-ton-evropeon-somelie-ston-goiteftiko-kosmo-ton-krasion/

 

Vue sur le port où nous avons eu la visite …..

Θέα στο λιμάνι όπου είχαμε την επίσκεψη …

 

 

 

 

 

dune résidente inattendue !!!!!

ενός απροσδόκητουεπισκέπτη​!!!!!

 

 

 

A 18H00 nous repartions pour la suite de notre programme avec une soirée pleine de surprises. Tout d’abord, la visite de la fromagerie BALADINOS à Varypetro Chania

Στις 18:00 ξεκινάμε ​για το υπόλοιπο πρόγραμμα μας,​μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Αρχικά, επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο τυριού BALADINOS στο Βαρύπετρο Χανίων

Nous y avons été reçus par Spiros Balandinos qui nous a fait visiter la fromagerie actuellement en arrêt de production, les brebis étant dans les montagnes sur le point de mettre bas.

Μας ξενάγησε ​ο Σπύρος Μπαλαντίνος, ο οποίος μας έδειξε το εργοστάσιο τυριών που βρίσκεται σήμερα σε στάση παραγωγής, αφού οι προβατίνες βρίσκονται στα βουνά που πρόκειται να γεννήσουν.

Plusieurs types de fromages sont élaborés dans cette fromagerie, notamment le Gravière qui a été primé en 2017 par l’International Taste and Quality Institute à Bruxelles et le pichtogalo de Chania. Ils élaborent également la célèbre Feta qui ne peut en porter le nom car hors de la zone délimitée de son AOC

Στην τυροκομική αυτή βιομηχανία παρασκευάζονται διάφορα είδη τυριών, συμπεριλαμβανομένου της γραβιέρας​, στην​ οποία​ απονεμήθηκε βραβείο​ το 2017 από το Διεθνές Ινστιτούτο Γευσιγνωσίας και Ποιότητας στις Βρυξέλλες και το πηχτόγαλο ​των Χανίων. 

Παράγουν​ επίσης τη φημισμένη φέτα που δεν μπορεί να φέρει το όνομα επειδή βρίσκεται εκτός της οριοθετημένης περιοχής του Ανώτατου Δικαστηρίου

Il reste dans la cave de maturation encore quelques centaines de fromage qui sont consommés après 3 mois d’affinage

Nous nous sommes ensuite rendus à la distillerie STAMATAKIS à Polemarxi, Voukolies où nous avons dîner devant l’alambic en plein travail de distillation. Depuis quelques jours, et pendant environ 3 semaines, la distillerie sera le lieu de rendez-vous du village où voisins et amis vont venir passer la soirée, manger, boire et chanter.

Στη συνέχεια πήγαμε στο αποστακτήριο του κ. Σταματάκη στο Πολεμάρ​χι, όπου είχαμε δείπνο μπροστά από το αποστακτήριο στο κέντρο της αποστακτικής εργασίας. Για λίγες μέρες και για περίπου 3 εβδομάδες, το αποστακτήριο θα είναι ο τόπος συνάντησης του χωριού, όπου οι γείτονες και φίλοι θα περάσουν το βράδυ, θα 

τρώνε​, θα πίνουν και θα τραγουδούν​.

Au rang des alcools typiquement crétois, le raki est en bonne place, mais on préfère à l’appellation turque de ” raki ” celle de ” tsikoudia “, typiquement crétoise, qui a été supplantée après la période de domination turque. Ce « schnaps » local est une eau-de-vie à base de raisin, proche de la grappa, dont la fabrication obéit à des règles de fermentation très précises. La tsikoudia se prend indifféremment en début ou en fin de repas, dans des petits verres.

Μεταξύ των τυπικών κρητικών αλκοολούχων ποτών, η ρακή βρίσκεται σε καλή θέση, αλλά προτιμάμε την τουρκική ονομασία “ρακή” από εκείνη της τσικουδιάς, τυπικής κρητικής, όπως αντικαταστάθηκε μετά την περίοδο της τουρκικής κυριαρχίας. Αυτό το τοπικό “schnapp” είναι ένα eau-de-vie με βάση το σταφύλι, κοντά στη grappa, η παραγωγή του οποίου υπακούει σε πολύ ακριβείς κανόνες ζύμωσης. Η τσικουδιά λαμβάνεται ή στην αρχή ή στο τέλος του γεύματος, σε μικρά ποτήρια.

Nous y avons passé une soirée typique, moment de convivialité pendant lequel nous avons mangé du porc sous toutes ses formes, cuit au feu de bois, absolument délicieux arrosé du vin local à base du cépage roméiko de Chania, sans oublier le tsikoudia, occasion de trinquer tous ensemble à tout moment à l’appel d’un des convives

Περάσαμε ένα όμορφο βράδυ, μια στιγμή ευεξίας κατά τη διάρκεια της οποίας φάγαμε χοιρινό σε όλες τις μορφές, μαγειρεμένο πάνω σε ξύλινη φωτιά, απολύτως νόστιμο, με τοπικό κρασί από την ποικιλία σταφυλιών Ρωμέικο των Χανίων, χωρίς να ξεχνάμε την τσικουδιά, μια ευκαιρία να πίνουμε όλοι μαζί ανά πάσα στιγμή με το κάλεσμα κάποιου.

Aristotelis Karvellas, Monsieur Stamatakis, bouilleur de cru et Thierry Corona

 

 

A SUIVRE ……

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASE

DINER de clôture JEUDI SOIR

Αποχαιρετιστήριο δείπνο Πέμπτη βράδυ

 

Aristotelis Karvellas, Anastasios Kouroupakis et Iοannis D. Margaronis

 

 

Nous avons passé notre dernière soirée dans un restaurant à THERISSOS, en présence de Monsieur MARGARONIS Président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Chania, ainsi que de Monsieur Anastasios KOUROUPAKIS, Président du groupe agro-alimentaire partenaire Chaque participant à ce voyage a offert à Monsieur Margaronis une bouteille de vin ramené de sa région ou pays d’origine.

Περάσαμε το τελευταίο μας βράδυ σε εστιατόριο στo ΘΕΡΙΣΣΟ, παρουσία του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων κ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ, καθώς και του κ. Αναστάσιου​ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ, Προέδρου Αγρ​οτοδιατροφικής Σύμπραξης​ Κρήτη​ς.

Κάθε συμμετέχων σε αυτό το ταξίδι προσέφερε στον κ. Μαργαρώνη ένα μπουκάλι κρασί που έφερε από την περιοχή ή τη χώρα καταγωγής του.

 

 

Vins du Château Bel Evêque de Pierre Richard, parrain de l’ASE, vins de la Moselle luxembourgeoise

 

 

 

 

 

du Jura, mais aussi de Provence, de Suisse, d’Italie, ……

 

 

Brigitte Leloup, Thierry Corona, Aristotelis Karvella, Ioannis D. Margaronis et Antonio Garcia, Ambassadeur ASE Grèce

 

 

Et pour notre plus grand plaisir, Radu Talambuta, concertiste de renom en Moldavie et dans le monde, conjoint de Diana LAZAR, secrétaire Générale de l’ASE, nous a joué quelques airs de violon, moment convivial et détendu

Και για  μεγάλη μας ευχαρίστηση, ο Ράντου Ταλαμπούτα, γνωστός καλλιτέχνης συναυλιών στη Μολδαβία και στον κόσμο, συνεργάτης της Diana LAZAR, Γενικού Γραμματέα του ASE​, μας έπαιξε κάποιες μελωδίες, φιλική και χαλαρή στιγμή

 

 

 

Radu Talambuta qui nous a enchantés, et même fait chanter …..

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Le Balpe, Ambassadrice ASE Italie et Thierry Corona

 

 

 

 

 

 

 

Hugues Beluche Ambassadeur ASE Suisse et Alain Leloup

 

 

 

 

 

Détente au coin du feu pour notre Président Thierry Corona et Argyro Tsagraki collaboratrice de Mr Margaronis à la chambre de commerce de Chania

 

 

Nous remercions chaleureusement pour leur accueil et leur générosité, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Chania, Ioannis D. Margaronis, notre ambassadeur ASE Grèce et Chypre, Aristotelis Karvellas, Amalia, sa fidèle collaboratrice, tous les vignerons qui ont pris sur leur temps pour nous recevoir tous de façon extraordinaire ainsi que Radu pour sa prestation au violon.

Ευχαριστούμε θερμά για την φιλοξενία​ και γενναιοδωρία τους, τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, τον Ιωάννη Δ. Μαργαρώ​νη, τον Πρέσβη μας ΑΣΕ Ελλάδα και Κύπρο, τον Αριστοτέλη Καρβέλλα, τη​ν Αμαλία, τη​ν πιστή​ συνεργάτη του, όλους τους ​αμπελοκαλλιεργητές που αφιέρωσαν ​ το χρόνο τους για να μας ξεναγήσουν​ όλους μας και τον Radu για τις επιδόσεις του στο βιολί.

L’A.S.E, par l’intermédiaire de son ambassadeur Aristotelis Karvellas envisage une collaboration efficace et durable avec la Crète autour d’un projet de concours sur les cépages grecs et d’une formation diplômante du Certificat de Sommelier Européen

Η A.S.E, μέσω του πρεσβευτή Αριστοτέλη Καρβέλλα, σχεδιάζει μια αποτελεσματική και βιώσιμη συνεργασία με την Κρήτη σε ένα πρόγραμμα διαγωνισμού κρασιών και ένα Πιστοποιητικό Ευρωπαίου Sommelier.