ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νόμιμη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα ασκείται μόνο από το κράτος

Η Νομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Χανίων ενημερώνει τα μέλη του φορέα, ιδιοκτήτες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ότι, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με εγκύκλιο του γνωστοποιεί ότι ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ασκείται μόνο από το κράτος (και τα ΝΠΔΔ που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθ’ ύλην κρατικές υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ., όπως η ΑΕΠΙ και άλλοι νομίμως αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.).

Ως εκ τούτου οι νομίμως αναγνωρισμένοι ΟΣ∆, μπορούν να ενεργούν, µε τη σύμπραξη της δημόσιας αρχής, τους αναγκαίους ελέγχους για την διαπίστωση της προσβολής ή µη των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών, που εκπροσωπούν.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέδωσε την προαναφερόμενη γνωμοδότηση κατόπιν του ερωτήματος που έθεσε η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με το «αν οι αναφορές της εταιρείας Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. που αποστέλλονται στους δήμους της χώρας, µε τις οποίες ”διαπιστώνονται” από υπαλλήλους της, παραβάσεις προκειμένου να επιβληθούν από τους δήμους της χώρας, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται ή αποστέλλονται στα καθ’ ύλην αρμόδια ελεγκτικά όργανα ως αναρμοδίως αποσταλείσες».
Επιπροσθέτως, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων στην εν λόγω εγκύκλιο του Υπουργείου ορίζεται ότι:
• Οι δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν µε κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια.
• Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από Ο.Σ.∆.. Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων µε μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία.