ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

“Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 908/4-4-2016) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (επισυνάπτεται στη παρούσα), η οποία ρυθμίζει τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης των ανασφαλίστων στην δημόσια υγεία.
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, παρέχεται νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανασφάλιστους ( μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, ήτοι ακόμα και σε όσους έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία). Κατά συνέπεια, έχει πλήρη εφαρμογή σε όλα τα μέλη μας, που έχουν χάσει το δικαίωμα στην περίθαλψη, ένεκα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν προς τον ΟΑΕΕ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στις παροχές υγείας είναι η ύπαρξη αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Με μόνη την επίδειξη του ΑΜΚΑ, παρέχεται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.
Τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους, που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις συνταγογραφήσεις και η συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά ταυτόχρονα εισάγεται ένα σύστημα συνδυασμού εισοδηματικών, κοινωνικών και κλινικών κριτηρίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαλλαγή από τη συμμετοχή για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας ή παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορούν να κάνουν χρήση του συστήματος που περιγράφεται από την Υπουργική Απόφαση, αλλά μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας, που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκυμοσύνη, μη καλυπτόμενα από την ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται με την συγκεκριμένη ΚΥΑ.
Τέλος η ανωτέρω υπουργική απόφαση προβλέπει τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων − οικονομικά αδυνάτων Πολιτών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων, το σύνολο των παροχών υπηρεσιών υγείας και το κόστος αυτών και θα συνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Στο ίδιο Μητρώο θα περιλαμβάνεται και πληροφόρηση για τον αριθμό των ενεργών AMΚΑ ανασφαλίστων.”

ΠΗΓΗ: ΕΣΕΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Μαργαρώνης Νικόλαος Πατεράκης