ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού Φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ειδικότερα οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης, στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623).

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 79752/30.12.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, Επιμελητήριο Χανίων, τηλ. 2821052329, email: ebexgemi@chania-cci.gr