ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι προτάσεις του ΕΒΕΧ για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Τις θέσεις – προτάσεις του για το νέο αναπτυξιακό νόμο υπέβαλλε στον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γεώργιο Σταθάκη, το Επιμελητήριο Χανίων.
«Η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και η νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα είναι – αναφέρει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης – κρίσιμες παράμετροι για το αύριο της οικονομίας και της κοινωνίας μας».
Αναλυτικά ο Γιάννης Μαργαρώνης αναφέρει :

Προς
κ. Γεώργιο Σταθάκη
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Κοινοποίηση:
– κ. Αντώνιο Παπαδεράκη
Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και
προστασίας καταναλωτή
– Βουλευτές Χανίων
– Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος
– Επιμελητήρια της χώρας

Κύριε Υπουργέ,

Με το παρόν επιθυμούμε να υποβάλλουμε τις θέσεις του Ε.Β.Ε. Χανίων ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση διαβούλευσης για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο αλλά και σύμφωνα με τη γενικότερη πολιτική του Επιμελητηρίου μας για την συνεχή και συστηματική συμβολή του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Θεωρούμε ότι η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και η νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα είναι κρίσιμες παράμετροι για το αύριο της οικονομίας και κοινωνίας μας. Αποτελεί επομένως κύριο καθήκον εκ μέρους μας να συνεισφέρουμε στην διαμόρφωση των ικανών και αναγκαίων συνθηκών για την ορθή, δίκαια και αποτελεσματική ενίσχυσή τους από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Στις παρακάτω προτάσεις μας θα δείτε ότι κάνουμε διάκριση μεταξύ ενίσχυσης σε αφορολόγητα αποθεματικά και άμεσης ενίσχυσης αποσκοπώντας στην διακριτή μεταχείριση τους εκ μέρους του νέου Νόμου. Στη πρώτη περίπτωση η διαδικασία να είναι ευέλικτη και οι χρόνοι αξιολόγησης συντομότεροι αφού δεν μεσολαβεί άμεση χρηματική ενίσχυση και έλεγχοι μπορούν να γίνουν και μεταγενέστερα. Στη δεύτερη περίπτωση η μείωση της γραφειοκρατίας θα διευκολύνει μικρότερες και νεότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιό τους ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Επίσης η ομαλοποίηση της τραπεζικής αγοράς και η διασφάλιση της δυνατότητας εκχώρησης των εγκεκριμένων άμεσων ενισχύσεων θα διευκολύνει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

1. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να βασίζεται κυρίως σε έμμεσες χρηματοδοτήσεις (αφορολόγητα αποθεματικά) και άμεσες (επιχορήγηση δημοσίου) με ποσοστό που θα προσδιορίζεται με βάση:
α. τον κλάδο
β. την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης καθώς και
γ. την ενδοπεριφερειακή ανισότητα.
2. Ως επιλέξιμοι να είναι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας (τουλάχιστον για τα αφορολόγητα αποθεματικά)
3. Στα κριτήρια ένταξης να εξασφαλίζεται:
α. το στοιχείο της απασχόλησης για ένα ελάχιστο χρονικό
διάστημα και
β. ο χωρικός προσδιορισμός της επένδυσης
4. Οι φορείς υποβολής στον Αναπτυξιακό Νόμο να μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ελάχιστο ποσό επένδυσης:
α. για τα φυσικά τις 100.000€ και
β. για τα νομικά τις 200.000€.
5. Ο χρόνος υποβολής των προτάσεων αν αυτές αιτούνται αφορολόγητα αποθεματικά θα πρέπει να είναι διαρκής και η αξιολόγηση του να γίνεται σε μηνιαία βάση. Αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να εντάσσονται με απλό έλεγχο τυπικών δικαιολογητικών, να εκδίδεται άμεσα η απόφαση ένταξης και ο επενδυτής να ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ για χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αξιοποίησης των αφορολόγητων αποθεματικών.
6. Για τη διαδικασία υποβολής πρότασης να αναπτυχθεί οδηγός υποβολής και οδηγός υλοποίησης κατά τα πρότυπα των δημόσιων επενδύσεων, στον οποίο να περιγράφεται η επιλεξιμότητα των δαπανών με βάση το φυσικό αντικείμενο, τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, τις διαδικασίες του τραπεζικού συστήματος (e-banking, κατάθεση μετρητών για ίδια συμμετοχή, επιταγές κλπ). Επίσης τα αιτήματα να γίνονται σε εύχρηστη πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και να εξασφαλιστεί αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου με ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας (εσωτερικοί έλεγχοι, αξιοποίηση υπεύθυνων δηλώσεων εκ μέρους του επενδυτή και να ακολουθεί έλεγχος της υπηρεσίας όπου απαιτείται).
7. Η διαδικασία αξιολόγησης:
α. στα αιτήματα για αφορολόγητα αποθεματικά να γίνεται από την υπηρεσία με βάση την επιλεξιμότητα του σχεδίου, χωρίς να εξετάζεται η βιωσιμότητα κατ’ αρχήν και να απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την ένταξη στο Νόμο ίση με το 3% του Π/Υ της επένδυσης

β. στα αιτήματα άμεσης ενίσχυσης να ισχύει το σημερινό σύστημα με υποβολή κάθε 4 μήνες, πιο γρήγορη αξιολόγηση για την επιλεξιμότητα και βιωσιμότητα του σχεδίου και την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση.

γ. Σε ότι αφορά την ίδια συμμετοχή πέραν του ελέγχου των δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων να υπάρχει και ενδελεχής έλεγχος από την υπηρεσία.
Να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση της επένδυσης από σύστημα δύο ανεξάρτητων αξιολογητών και αν υπάρχει διαφορά βαθμολογίας πάνω από 10% να παραπέμπεται σε τρίτο αξιολογητή και επιτροπή.
8. Το μητρώο αξιολογητών να παραμείνει μη προσβάσιμο στον επενδυτή αλλά να προσφέρεται επίσημη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτημάτων θεραπείας σε αυτόν που επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση, αφού δημοσιοποιηθεί η γενική βαθμολόγηση της επένδυσης και του κοινοποιηθεί η βαθμολογία ανά κριτήριο αξιολόγησης.

Με την ευχή να προκηρυχθεί εντός του έτους ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας αν χρειαστούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μαργαρώνης