ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση στους δικαιούχους προγράμματος ΕΣΠΑ

Το Επιμελητήριο Χανίων και η Αναπτυξιακή Κρήτης, στο πλαίσιο της από κοινού προσπάθειας για την αδιάλειπτη ενημέρωση των επιχειρήσεων – δικαιούχων του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών για την απρόσκοπτη υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση των έργων τους, με την παρούσα, σας εφιστούν την προσοχή στα κάτωθι σημεία ενδεικτικά ελέγχου για το έργο σας.

Το σύνολο των δαπανών του έργου σας πρέπει να :
 σχετίζεται με την επιχορηγούμενη δραστηριότητα,
 έχει εγκριθεί και να ταυτίζεται με το εκάστοτε ισχύον (εγκεκριμένο) Τεχνικό Παράρτημα (δίνεται η δυνατότητα έγκρισης μέχρι και δύο τροποποιήσεων φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, σύμφωνα με την ενότητα 16.1 του Οδηγού του Προγράμματος),
 έχει υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της επενδυτικής πρότασης (λαμβάνονται υπόψη η παραγγελία, το προσύμφωνο, η προκαταβολή, το συμφωνητικό, τα παραστατικά διακίνησης, τιμολόγησης και εξόφλησης, τα οποία αποτελούν νομικές δεσμεύσεις του έργου και επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, έργα στα οποία εντοπίζονται νομικές δεσμεύσεις πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης θα απεντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 8 και την υπόμνηση 28 του ΕΚ 800/2008),

 έχει υλοποιηθεί στον εγκεκριμένο τόπο υλοποίησης της επένδυσης,
 έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια / έγκριση / ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας (π.χ. για οικοδομικές εργασίες, κτιριακές επεμβάσεις, επισκευές, συντηρήσεις, εγκαταστάσεις, κλιματιστικά, ηλιακούς, συστήματα ΑΠΕ κλπ),
 έχει εξοφληθεί με επιλέξιμο τρόπο (οι δαπάνες/παραστατικά πληρωτέας αξίας άνω των 3.000€ – μέχρι 31/12/2013 – ή άνω των 500€ – από 01/01/2014 – εξοφλούνται απαραίτητα μέσω τραπέζης από τον εταιρικό λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης στον εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή, με σαφή αναφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης – καταθετήρια voucher κλπ)
 έχει εγγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τον ΚΒΣ/ΚΦΑΣ
 συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα παραδοτέα των Παραρτημάτων VΙΙ και XV του Οδηγού του Προγράμματος,
 σε περίπτωση που στο επιχειρηματικό σχέδιο έχουν εγκριθεί δαπάνες που αφορούν στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, οι δαπάνες αυτές δεν δύναται να μεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να μειώνεται ο προϋπολογισμός τους.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών επαλήθευσης – πιστοποίησης και εκταμίευσης δημόσιας δαπάνης (επιχορήγηση), είναι κρίσιμη η έγκαιρη υποβολή από την πλευρά του δικαιούχου όλων των προαπαιτούμενων αιτημάτων τροποποίησης. Πολύ συχνά ο εντοπισμός τέτοιων αιτημάτων κατά την διαδικασία επαλήθευσης προσθέτει σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ελέγχων.

Κατά την τελική επαλήθευση – πιστοποίηση του έργου σας, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ή να έχουν δημιουργηθεί υποδομές πρόσβασης των ΑμεΑ (περιπτώσεις υποχρέωσης με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης) και να έχει αναρτηθεί η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα πινακίδα πληροφόρησης & δημοσιότητας.

Επίσης, κατά την ολοκλήρωση, για την παραλαβή του έργου σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (ή κατ’ ελάχιστο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης για την ανανέωσή της).

Το σύνολο των ως άνω σημείων, είναι ζωτικής σημασίας, ως προς την ομαλή πορεία υλοποίησης των έργων, την αποτελεσματικότερη και επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επαλήθευσης – πιστοποίησης και εκταμίευσης, για την αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων και την επιτάχυνση των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων μερών (δικαιούχοι, ΕΦΕΠΑΕ ΥΠΑΝΑΝ).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα και τονίζεται ότι, οι ανωτέρω επισημάνσεις, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τον Οδηγό Εφαρμογής, τον Οδηγό Υλοποίησης, καθώς και το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων του προγράμματος, η άριστη γνώση των οποίων αποτελεί καθοριστική υποχρέωσή των δικαιούχων, για την ομαλή ταχεία και επιτυχή έκβαση της ολοκλήρωσης του έργου τους.

Τον Οδηγό Υλοποίησης καθώς και σχετικό ενημερωτικό βοηθητικό υλικό μπορείτε να βρείτε στα site της Αναπτυξιακής Κρήτης http://www.ank.gr/gr/index.asp?p=1-306  , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.antagonistikotita.gr/pep/guide.asp .

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:

 Την Κα Μαρία Γρυπάρη για τα έργα της θεματικής ενότητας Εμπόριο & Υπηρεσίες στο τηλ. 2810- 302421 ή στο E – mail : gripari@ank.gr
 Την Κα Χαρά Εφεντάκη για τα έργα της θεματικής ενότητας Τουρισμός στο τηλ. 2810- 302426 ή στο E – mail : xaraefendaki@ank.gr και