ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προθεσμία γνωστοποίησης οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και προθεσμία υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών

Σχετικά με την προθεσμία γνωστοποίησης οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και προθεσμία υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει ότι:
“Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών) για το 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 10η Ιουνίου 2014 (το αργότερο εφόσον η Γενική συνέλευση γίνει την 30η Ιουνίου):
-Ενημερώσει το ΓΕΜΗ για τον ιστότοπο που θα αναρτηθεί ο ισολογισμός.
-Να καταθέσουν στο ΓΕΜΗ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει με το έντυπο της αίτησης που μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ. “

Ο Διευθυντής
Γναφάκης Γιώργος