ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρονικού-Ψηφιακού Συστήματος Σήμανσης Καρτών Προσωπικού

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 78/2013 απόφαση της αποφάσισε ομόφωνα την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) Ηλεκτρονικού-Ψηφιακού Συστήματος Σήμανσης Καρτών Προσωπικού και με Κριτήριο Αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 5-2-2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.µ. στον α’ όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου (Ελ. Βενιζέλου 4 –Χανιά), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Οι σφραγισµένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν, θα παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την 12 πμ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της προκήρυξης, το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από την Υπηρεσία και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου

Χανιά 27-1-2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού πατήστε ΕΔΩ.