ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γενική συνέλευση INSULEUR | « Να γίνει η Ευρωπαϊκή οικονομία έξυπνη, αειφόρα και χωρίς αποκλεισμούς»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΧ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΒΕ

«Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 στις Νησιωτικές περιοχές» παρουσιάστηκε στην ετήσια γενική συνέλευση των Νησιωτικών Επιμελητηρίων ” Insuleur ” που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Το Επιμελητήριο Χανίων, – μέλος του Insuleur- εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Γιάννης Μαργαρώνης , ενώ μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:

– Πρόταση μιας Συμμαχίας Συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων και των Νησιωτικών Περιφερειακών Κυβερνήσεων

– Πρόταση για το ΕΡΜΗΣ – ΝΗΣΙΑ μεταξύ του Επιμελητηρίου Χανίων και του ΚΕΒΕ

– Προτάσεις μελλοντικής αξιοποίησης του NAUTICALEUROPE

– Πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση

Η πρόταση που κατέθεσε στη συνέλευση το ΕΒΕΧ για την υλοποίηση προγράμματος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ” Hermes ” που αφορά την ισχυροποίηση και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων του Επιμελητηρίου Χανίων με το αντίστοιχο της Κύπρου (ΚΕΒΕ) έγινε δεκτή.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης της στρατηγικής του ” Ευρώπη 2020 ” αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα είναι η κύρια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει να βάλει την Ευρωπαϊκή οικονομία πάλι στην ανάπτυξη. Ο κύριος στόχος είναι για την Ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει έξυπνη, αειφόρα και χωρίς αποκλεισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει πέντε φιλόδοξους στόχους – στα πλαίσια της εργασίας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και του κλίματος/ενέργειας – οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020. Κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές.

Η στρατηγική επισημάνθηκε μένει σε τρεις διασυνδεδεμένες και αμοιβαία ενισχυμένες περιοχές προτεραιότητας:

Έξυπνη ανάπτυξη: αναπτύσσοντας μια οικονομία βασισμένη στην γνώση και στην καινοτομία,

Αειφόρος ανάπτυξη: προωθώντας χαμηλές εκπομπές άνθρακα, αποδοτική χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία,

Χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: προωθώντας μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Η πρόοδος στην ανάπτυξη θα αξιολογηθεί σε σχέση με πέντε μετρήσιμους πρωταρχικούς στόχους σε επίπεδο της Ε.Ε., τους οποίους τα Κράτη Μέλη θα μετασχηματίσουν σε εθνικούς στόχους.

Για την παρακολούθηση της προόδου που έγινε και την ποσοτικοποίηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020, πέντε πρωταρχικοί στόχοι συμφωνήθηκαν σε επίπεδο Ε.Ε. οι οποίοι θα μετασχηματιστούν σε εθνικούς στόχους μέσα σε κάθε χώρα Ε.Ε., αντικατοπτρίζοντας διαφορετικές καταστάσεις και περιστάσεις.

Εργασία

• Το 75% ηλικίας 20-64 χρονών να απασχοληθούν

R&D / καινοτομία

To 3% ίου ΑΕΠ της Ε.Ε. (δημόσιο και ιδιωιικό συνδυασμένα) να επενδυθεί σε R&D / καινοτομία

Κλιματική αλλαγή / ενέργεια

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% χαμηλότερες από το 1990 (ή ακόμα και 30%, αν οι συνθήκες είναι σωστές)

– το 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

– 20% αύξηση στην ενεργειακή απόδοση

Εκπαίδευση

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10%

Τουλάχιστον το 40% σε ηλικίες από 30-34 χρονών να ολοκληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Ανύψωση τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων έξω από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά από εφτά εμβληματικές πρωτοβουλίες: «Μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη», «Ένωση Καινοτομίας»,««Νεότητα σε κίνηση», «Ευρώπη Αποδοτική Χρήση Πόρων», «Μια Βιομηχανική Πολιτική για την εποχή της Παγκοσμιοποίησης», «Μια Ατζέντα για Νέες Ικανότητες και Εργασίες» και «Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κατά της Φτώχειας».