ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 22/6/2012
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Το Επιμελητήριο Xανίων, με την ιδιότητα της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ενημερώνει, τις επιχειρήσεις με τις παρακάτω νομικές μορφές, που έχουν συσταθεί πριν από τις 4/4/2011, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη του Επιμελητηρίου, ότι θα πρέπει να αυτοαπογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ, σε καθορισμένες προθεσμίες.

Η υποχρέωση αυτοπογραφής προβλέπεται από τις Υπουργικές αποφάσεις Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β/3-5-12) και Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766/Β/30-5-12) που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

Υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, σε συγκεκριμένες προθεσμίες, ως εξής:
α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.
β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.
γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr. Την σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση – δήλωση αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Χανίων, τηλ. 28210 52329

Έγγραφα για την Υποχρεωτική Αυτοαπογραφή επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.