ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δελτίο τύπου για το πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η Αναπτυξιακή Κρήτης ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» είναι η Τρίτη 31/01/2012 η Τετάρτη 15/2/2012 (παράταση).
.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

  • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του   Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).
  • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.
  • Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δύναται να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 κατωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ   Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει το νέο επιλέξιμο Κ.Α.Δ. υποχρεωτικά μέχρι την απόφαση ένταξης.

Δημόσια Χρηματοδότηση (επιχορήγηση)

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 50%.

Επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες / Κατανομή Προϋπολογισμού

Α/Α    Κατηγορία Δαπάνης     Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου
1.    Προμήθεια εξοπλισμού.    ≤100%
2.    Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.     ≤60%
3.    Προβολή – Προώθηση.    ≤25%
4.    Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).     ≤5%
5.    Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λπ.).    ≤6%

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.efepae.gr, www.yppo.gr, www.visitgreece.gr,  www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.ank.gr οποιοδήποτε κατάστημα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, τα αρμόδια γραφεία των Επιμελητηρίων Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, καθώς και τα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο, υπεύθυνη προγράμματος Κα Γρυπάρη Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810302421, E–mail επικοινωνίας: gripari@ank.gr .

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, έως και την 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ως άνω οριζόμενης ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων