ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προδημοσίευση προγράμματος ‘Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές’

Ανακοινώθηκε η Προδημοσίευση του προγράμματος ‘Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές’  που αφορά στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα I του Οδηγού του προγράμματος.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία) ή ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. Υφιστάμενες Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις που κατά τη χρήση του 2009 απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού τα 43 εκ. ευρώ. Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.

Επιλέξιμες θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην μεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:

* Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
* Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009)
* H επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα
* Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραμμα, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000€

Τι χρηματοδοτείται

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

1. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων
2. Προμήθεια παραγωγικού μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
3. Προμήθεια λογισμικού
4. Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
5. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)
6. Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (άϋλες επενδύσεις)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές’ ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 – 200.000 €, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (σύμφωνα με τα άτομα απασχόλησης).

Το Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 30% έως 45%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, που καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Περισσότερα

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1002