Υποέργο 10: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού και έμμεσες δαπάνες του Συνδικαιούχου.