Σύνολο Υποέργων Πράξης

Υποέργο 1: Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου. Το φυσικό αντικείμενο της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου περιλαμβάνει έργα βελτίωσης πέριξ της πλατείας 1866.. Για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου θα διεξαχθεί διεθνής ανοικτός διαγωνισμός.

Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (πλατφόρμα επιχειρηματικότητας-wifi). Αφορά την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης υψηλής ποιότητας διασύνδεσης σε εξωτερικούς χώρους καθώς και Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα – πλατφόρμα Προβολής και Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας. Για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός.

Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – Έξυπνα συστήματα στάθμευσης. Πρόκειται για ένα έξυπνο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης. Για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός.

Υποέργο 4: Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων. Πρόκειται για προμήθεια ενός σταθμού αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων προκειμένου να προωθηθεί η χρήση ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς για σύντομες διαδρομές. Για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός.

Υποέργο 5: Προετοιμασία και υποβολή φακέλου πρότασης. Αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης. Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έχει γίνει με απευθείας ανάθεση.

Υποέργο 6: Ενέργειες ωρίμανσης. Περιλαμβάνονται οι επιμέρους μελέτες εφαρμογής που απαιτούνται για την ωρίμανση του έργου, όπως τοπογραφική αποτύπωση, οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, οριστική μελέτη ομβρίων, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μελέτη Η/Μ και κυκλοφοριακή μελέτη. Για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός.

Υποέργο 7: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίησης της πράξης. Αφορά τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών θα γίνει απευθείας ανάθεση.

Υποέργο 8: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής Αφορά την κατασκευή κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων στις όψεις των επιχειρήσεων, καθώς και κατασκευή τεντών και χρωματισμό των όψεων. Για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός.

Υποέργο 9: Πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για τη δημιουργία πλατφόρμας ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας για την προβολή προώθηση της εμπορικής περιοχής. Για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμηθειών θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός.

Υποέργο 10: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού και έμμεσες δαπάνες του Συνδικαιούχου. Αφορά δαπάνη για την απασχόληση ενός ατόμου καθώς και επιπλέον δαπάνες (έμμεσες δαπάνες) σε ποσοστό 15% επί των δαπανών προσωπικού.

Υποέργο 11: Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πλατεία 1866, από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Υποέργο 12: Εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης όψεων καταστημάτων περιοχής παρέμβασης