Ειδικότητες που λειτουργούν: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Βοηθός Νοσηλευτικής  Χειρουργείου.

Οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ. του Γ.Ν.Χανίων συνεχίζονται έως και 16/9/2019.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΙΕΚ από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  8π.μ – 14μ.μ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.
7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
8. 2 φωτογραφίες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́ Κύκλου

Δικαίωμα αίτησης κατάταξης για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Β κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων καθώς και οι καταρτιζόμενοι και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες τηλ.2821342404,408.