ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων

Σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείου, η ΓΓ ενημερώνει τα εξής:Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, και επομένως εγγράφονται και οι φαρμακοποιοί.Το γεγονός ότι βάσει της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 3601/1928 (ΦΕΚ […]

περισσότερα...

Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού Φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ειδικότερα οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης, στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 […]

περισσότερα...