Αιτήσεις καταχώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σας γνωρίζουμε κατωτέρω σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων.

Από 28/02/2015 η υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου www.businessportal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου οφείλουν να προμηθευτούν ζεύγος κωδικών από το Γ.Ε.ΜΗ προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Κ2-4946/2014.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης οι διατάξεις του Νόμου 3419/2005 δίνουν τις κάτωθι δυνατότητες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr) και με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω «είδος αίτησης» είναι διαθέσιμο, είτε με έντυπο τρόπο στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ στις οποίες αφενός μεν η αίτηση θα έχει έντυπη μορφή αλλά οι πράξεις ή/και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση θα παραδίδονται με ψηφιακό τρόπο.

ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ: Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr) και με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω «είδος αίτησης» είναι διαθέσιμο, είτε με έντυπο τρόπο στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ στις οποίες αφενός μεν η αίτηση θα έχει έντυπη μορφή αλλά οι πράξεις ή/και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση θα παραδίδονται είτε με ψηφιακό τρόπο είτε έντυπα.

Στα video που ακολουθούν μπορείτε να δείτε παράδειγμα διαδικασίας εγγραφής εταιρίας στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, καθώς και παράδειγμα υποβολής αίτησης.

Video Παρουσίασης Διαδικασίας Εγγραφής Εταιρίας στο σύστημα ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

Video Παρουσίασης Παραδείγματος Υποβολής Αίτησης στο σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών