ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύμβαση “Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης” που αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 της Πράξης “Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης” MIS 6001151 A/A ΕΣΗΔΗΣ 254184.