ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ν. 5046/2023 (ΦΕΚ Α/137/29-7-2023) άρθρο 40 για την αναβολή των εκλογών στα Επιμελητήρια.

Άρθρο 40
Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017

Η επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασία εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων της παρ. 1 του  άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2024 και της 15ης Δεκεμβρίου 2024, που ορίζεται με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου.