ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκτός λειτουργίας το Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. από 6/5 έως 9/5/2022.

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τις επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ό,τι για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 06-05-2022 έως και τη Δευτέρα 09-05-2022 τα πληροφοριακά συστήματα  Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εκτέλεσης εργασιών μετάβασης των Πληροφοριακών Συστημάτων  στις υποδομές του G–CLOUD.

Συνεπώς, για το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμη καμία από τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (στα Επιμελητήρια ή στους συμβολαιογράφους) ή μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ),
  2. υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ,
  3. δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και
  4. έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Από το Επιμελητήριο Χανίων