ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου: Ενημέρωση  και προώθηση  Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντων στην Εσωτερική αγορά της Ε.Ε.  (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία), με τίτλο: «THE EUROPEAN FOOD MASTERS – TASTE THE AUTHENTIC/ EU FOOD MASTERS».