ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρία (3) νέα προγράμματα της ΚΕΕΕ για την στήριξη των επιχειρήσεων.

 1. Αναβάθμιση λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»

Αντικείμενο Πράξης:

 

Η Πράξη «Αναβάθμιση λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», προβλέπει την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων ενίσχυσης του ρόλου και του έργου της ΚΕΕ, με βασικό γνώμονα την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών σε θέματα που αφορούν την αδειοδότηση επιχειρήσεων και την μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα Επιμελητήρια και τις λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον φιλικό για την επιχειρηματικότητα, τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις.

Η Πράξη  έρχεται να υποστηρίξει, ενισχύσει και διευκολύνει στις παρακάτω θεματικές ενότητες που αφορούν στην έκδοση άδειας / γνωστοποίησης λειτουργίας ή/και εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ν.4442/2016:

 • Η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης στις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων
 • Η παραλαβή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τις Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Ο έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των επιχειρήσεων και αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών υπηρεσιακά
 • Η διαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων των επιχειρήσεων στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία (όταν αυτό είναι θεσμικά και νομικά εφικτό)

Στόχος του έργου είναι:

 • Η δημιουργία ενός νέου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, το οποίο θα ευνοεί τις ελληνικές επιχειρήσεις και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας
 • Η δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια, γραφειοκρατικές και διοικητικές επιβαρύνσεις για τους υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των 59 Επιμελητηρίων – μελών της προς τις ελληνικές επιχειρήσεις
 • Η λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων – μελών της στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους, ήτοι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η προτεινόμενη Πράξη, είναι σε άμεση συνάφεια με την επικείμενη λειτουργία των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. καθώς έρχεται να υποστηρίξει το έργο τους και τη λειτουργία τους  προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους προς τις επιχειρήσεις και της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών με άμεση θετική επίδραση στην επιχειρηματικότητα της χώρας μας, προτυποποιώντας το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης. Η προτεινόμενη Πράξη επίσης, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην περεταίρω ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. ως φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας και των ίδιων των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις διοικητικές τους υποθέσεις.

Συνοπτικά, η Πράξη προβλέπει:

 1. Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης της Πράξης (μέσω Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίησης της Πράξης & εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης).
 2. Ενέργειες δημοσιότητας της Πράξης.
 3. Δημιουργία Κεντρικής Δομής Οργάνωσης & Υποστήριξης των Κ.Υ.ΕΠΙΧ., η οποία θα αναλάβει την συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του έργου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ.
 4. Διεξαγωγή πέντε (5) μελετών και επεξεργασία προτάσεων, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών υποθέσεων των επιχειρήσεων με γνώμονα τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας, καθώς και σύσταση και τήρηση γεωχωρικών δεδομένων, σχετικών με τη θέση εγκατάστασης των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ.
 5. Δημιουργία και συνεχής επικαιροποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξηςδεκαπέντε (15) εξειδικευμένων αναλυτικών οδηγών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε νομικής μορφής, μεγέθους και αντικειμένου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αναφορικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Νόμου υπ’ αριθμ: 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
 6. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα επιτρέπεται η υποστήριξη των στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και των επιχειρηματιών με στόχο την μεσοπρόθεσμα ηλεκτρονική (“parerless”) διευθέτηση και διαχείριση των αιτημάτων/ζητημάτων των επιχειρήσεων σε πάσης φύσης διεκπεραίωση διοικητικών ζητημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
 7. Ψηφιοποίηση των προαναφερθέντων μελετών/οδηγών & ανάπτυξη ψηφιακού ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα προορίζεται για το προσωπικό των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και θα αφορά μία σειρά θεμάτων που άπτονται του ρόλου και των καθηκόντων τους και δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που θα φιλοξενεί και θα διαθέτει το εν λόγω υλικό.
 8. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 200 στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. σε μία σειρά αντικειμένων που άπτονται του ρόλου και των καθηκόντων τους.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://073.ep.uhc.gr/

 

 1. Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφή.

Αντικείμενο έργου:

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφή» με κωδικό ΟΠΣ 5003103, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5914/756/Α3/14.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΑΓ465ΧΙ8-Ω6Μ) όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση με αρ. πρωτ. 7848/Β3/1940/27.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΘ46ΜΤΛΡ-ΙΩΛ) όμοια Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.250 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης διδασκαλίας
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://024.uhc.gr/

 1. Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Πληροφορίες για το έργο:

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 7557/2553/A3/20-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΛ0465ΧΙ8-Φ52) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 1062/Β3/212/21-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΙΑ465ΧΙ8- ΘΤ1) όμοια Απόφαση Ένταξης Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε 15.000 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η συμβουλευτική, η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://109.uhc.gr/