ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNOVAGRO/ OPEN INVITATION FOR REGISTRATION IN INNOVAGRO e-platform.

Το έργο INNOVARGO στοχεύει στην ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των αγροτών, των αγροδιατροφικών & τουριστικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών  φορέων, και των δημοσίων αρχών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου για την:

  • εισαγωγή της καινοτομίας εντός των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων,
  • την ενίσχυση της διεθνοποίησης των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
  • την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών μεθόδων
  • την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αγροδιατροφικού και τουριστικού κλάδου

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του έργου μπορείτε αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του έργου: https://innovagro.adrioninterreg.eu, ή να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο άτομο του οργανισμού μας (κ. Κατερίνα Μπικάκη ή κ. Βασιλική Ζερβουδάκη, e-mail: epimel@chania-cci.gr , τηλ: 28210 52329).

Για τον σκοπό αυτό, ένα από τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι το ήδη αναπτυχθέν Ψηφιακό Διακρατικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Το Ψηφιακό Διακρατικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία παρέχει υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό & τουριστικό κλάδο με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων τους να καινοτομούν και να δρουν σε διεθνές περιβάλλον.

Το Επιμελητήριο Χανίων, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου INNOVAGRO, προκαλεί τις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – μέλη του που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό & τουριστικό κλάδο να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://innovagro.green-projects.com.gr/register

Ένας αναλυτικός οδηγός χρήστη στον οποίο περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής/εισόδου είναι επίσης διαθέσιμο στο προηγούμενο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση δυσκολιών κατά την εγγραφή, παρακαλώ κάντε χρήση της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας:

https://innovagro.green-projects.com.gr/page/contact

 

INNOVARGO Project focuses on the development of links and synergies between farmers, agro-food & tourism enterprises, Research Institutes and Public Authorities in Adriatic – Ionian Area for:

  • the introduction of innovation into agro-food SMEs’
  • the enhancement of agro-food companies’ internalization
  • the promotion of environmentally–friendly farming practices
  • the reinforcement of the links among agro-food & tourism sector.

Detailed information about the objectives and the activities of the project you can find in the project’s website: https://innovagro.adrioninterreg.eu, or contact the responsible person in our institute (Ms. Katerina Mpikaki or Ms. Vasiliki Zervoudaki, e-mail: epimel@chania-cci.gr phone: 28210 52329)

To this end, one of the main outputs of the Project is the already developed Virtual Transnational Business Innovation & Entrepreneurship Center (ViBIEC).

Virtual Transnational Business Innovation & Entrepreneurship Center is an e-platform where services to SMEs acting in the agrofood & tourism sector are provided in order to promote their innovation and internalization capacity.

The Chania Chamber of Commerce and Industry, as Lead Partner of INNOVAGRO project, invites the interested SMEs acting in the agrofood & tourism sector to register in the VIBIEC platform in the following link:

https://innovagro.green-projects.com.gr/register

A detailed users’ manual describing the registration/login process is also available in the previous link.

For additional information or in case of difficulties during registration, please use the contact form of the ViBIEC platform:

https://innovagro.green-projects.com.gr/page/contact