ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ορθή επανάληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών δικτύωσης και δημοσιότητας του έργου “Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic-Ionian Area-INNOVAGRO”, (αριθμ. 1/2018).