ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ισχύ ο νόμος για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Από την Δευτέρα 15 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4601/2019(Α’44) με τίτλο «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου και λοιπές διατάξεις»

Το Πρώτο Τμήμα του νόμου (άρθρα 1-147)  αφορά στους εταιρικούς μετασχηματισμούς και  αποτελεί μια προσπάθεια αφενός αναμόρφωσης του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και αφετέρου  συστηματοποίησης τους για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο

Ο νόμος καλύπτει, περιοριστικά, τα κάτωθι  νομικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα:

 1. ΑΕ
 2. ΕΠΕ
 3. ΙΚΕ
 4. ΟΕ
 5. ΕΕ
 6. ΕΕ κατά μετοχές
 7. Κοινοπραξία της παρ 3 του άρθρου 293 του Ν. 4072/2012
 8. Ευρωπαϊκές εταιρείες
 9. Αστικοί Συνεταιρισμοί (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κοινωνικής και

             αλληλέγγυας οικονομίας του Ν. 4430/2016) και

 1. Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες.

Από την ανωτέρω λίστα καθίσταται σαφές ότι  στο πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν εμπίπτουν:

 1. οι εταιρικές μορφές που στερούνται νομικής προσωπικότητας
 2. η ατομική επιχείρηση ενός φυσικού προσώπου
 3. η ναυτική εταιρεία (Ν. 959/1979, ΦΕΚ Α’ 192)[1]
 4. η ναυτιλιακή εταιρεία  πλοίων αναψυχής (Ν. 3182/2003, ΦΕΚ Α’ 220)
 5. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί  (επιτρέπεται μόνο  αναλογική εφαρμογή του νόμου  4601/2019 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο Ν. 4384/2016)
 6. οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, για τις οποίες ισχύει ο ν. 3777/2009 (Α’ 127)

 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 140-147)

Από την έναρξη ισχύος τον νέου νόμου (15-04-2019) καταργούνται όλα τα άρθρα που ρύθμιζαν τους μετασχηματισμούς, ανά εταιρική μορφή. Συγκεκριμένα καταργούνται:

α. τα άρθρα 66-89 του κ.ν. 2190/1920 (συνεπώς, ο  κ.ν. 2190/1920 καταργείται πλέον στο σύνολό του)

β. τα άρθρα 51 και 53-55 του Ν. 3190/1955

γ. το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87, τα άρθρα 106-115 και τα άρθρα 282, 282 Α, και 283 του ν. 4072/2012

δ. οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10 και το άρθρο 16 του ν. 1667/1986

ε. η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2166/1993.

Οι νόμοι  4548/18, 3190/55, 4072/12 και 1667/1986 επισυνάπτονται κωδικοποιημένοι για τη διευκόλυνση των ΥΓΕΜΗ.