ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από την Αναπτυξιακή Κρήτης και το Επιμελητήριο | Ενημερωτική εκδήλωση για το «Επιχειρούμε Έξω».

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την δράση «Επιχειρούμε Έξω» διοργανώνει το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης την Τρίτη 6 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Η εκδήλωση θα γίνει στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ εταίρος του οποίου είναι η Αναπτυξιακή Κρήτης.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» είναι μία δράση που στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Ο Προϋπολογισμός της είναι 50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Οι Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις, παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.