ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ΕΒΕΧ στην συνεδρίαση της Ομάδας Νησιωτικής Οικονομίας στις Βρυξέλλες.

Στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Νησιωτικής Οικονομίας στις Βρυξέλλες συμμετείχε την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του ΟΤΙΕ (Παρατηρητήριο Τουρισμού για τα Ευρωπαϊκά Νησιά), έναν οργανισμό που στηρίζεται από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Επιμελητηρίων (INSULEUR).*

Το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση μελετών και η ενεργός πολιτική μέσω δράσεων και παραστάσεων με σκοπό την καλύτερη υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις «νησιωτικές συνθήκες». Η πολιτική αυτή αφορά όλες τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών οικονομιών, όπως π.χ. τη δημογραφική ερήμωση, το στρεβλό αναπτυξιακό μοντέλο, την επιλεκτική τουριστική ζήτηση σε πολλά νησιά, τις επιδράσεις της υπερβάλλουσας τουριστικής κίνησης σε μερικά από αυτά, το επιπλέον κόστος της παραγωγής αλλά και της ζωής των κατοίκων στα νησιά λόγω της απόστασης κλπ.

Το Επιμελητήριο Χανίων διά του προέδρου του Γ. Μαργαρώνη εξέφρασε την θετική γνώμη του για το αντικείμενο της Ομάδας, και εξήρε, την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που φιλοξενούσε την συνάντηση και την εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων επιμελητηριακών φορέων και υπηρεσιών που έλαβαν μέρος.

Επίσης το ΕΒΕΧ ανέδειξε αφενός, το πρόβλημα της διατήρησης της πολιτικής των «νησιωτικών συνθηκών» στη πράξη, δεδομένης της μερικής ή ολικής αναίρεσης των σχετικών προβλέψεων λόγω κρίσης (Ελλάδα) και μεταναστευτικών ροών (Ελλάδα, Ιταλία) ώστε να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και αφετέρου, την μεταφορά καλών πρακτικών μεταξύ των νησιωτικών οικονομιών σε θέματα επιμόρφωσης επιχειρηματιών & εργαζομένων, σύγχρονων συγκοινωνιών (π.χ. υδροπλάνα για κοντινές αποστάσεις) και ειδικών εκπαιδευτικών ευκαιριών όπως σχολεία για θαλάσσια τουριστικά επαγγέλματα και για τουριστική εν γένει εκπαίδευση.

Για την δυνατότητα των σχετικών συναντήσεων και δικτύωσης, το Επιμελητήριο Χανίων δήλωσε την πρόθεσή του να υποστηρίξει την Ομάδα Εργασίας με προτάσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

*Με ελληνική προεδρία σήμερα και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΧ Οικονομικό Επόπτη του.