ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση σε ΚΔΒΜ2

Αρ. Πρωτ. 3504, Χανιά, 29-9-2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Επιμελητήριο Χανίων προτίθεται να υποβάλλει ως Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών (Φ.Ε.Ε.) για υλοποίηση, Προγράμματα Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (μέλη του) (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017 και καλεί τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.2) που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά συνεργασίας στο ΕΒΕΧ, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η σχετική Εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. 47426/28.06.2017) η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την υπ’. αριθμό 1833/44/27.06.2017 απόφαση.

Τα ΚΔΒΜ2 που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορές συνεργασίας να αναφέρουν στην πρόσφορά τους αναλυτικά, τα αντισταθμιστικά οφέλη που προκύπτουν για το ΕΒΕΧ σε περίπτωση συνεργασίας μαζί τους.

Επιπλέον στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισης που μπορεί να υλοποιήσει ο κάθε φορέας κατάρτισης.

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τονΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ), είναι σε ισχύ κατάτην υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα και οπωσδήποτε πριν τηναξιολόγηση.

Τα προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:

Α) από πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) σε πιστοποιημένες δομές των ανωτέρω Κέντρων Δια βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόμενες από τα ΚΕΚ πιστοποιημένες δομές.

Β) σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της μεαρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β’/15.9.1999) ΚΥΑ, εφόσοναυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο.

Γ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης τωνΕργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων, δεν είναι υπόγειοι, διαθέτουν καλό αερισμό, έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος, διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κλπ., διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας: Έως και 3 Οκτωβρίου 2017

Πληροφορίες: Αριστέα Ριτζάκη
Τηλέφωνο: 2821052329
e-mail: eu_projects@chania-cci.gr