ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αποκλειστικά, από 1/3/2015, σε ηλεκτρονική μορφή οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών, αντιγράφων Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265 τ. Α’) «Α), στον οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας της ΕΕ 2012/17/13-6-12 κλπ.
β) Των Υπουργικών Αποφάσεων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, (KYA με αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 – ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014 και Υ.Α. με αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/Β/ 31.12.2014).

από 1 Μαρτίου 2015
1.- Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ. Ε.ΜΗ.) γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., όποτε θα γίνεται και η ηλεκτρονική έκδοση των και η υπογραφή των με ψηφιακή υπογραφή.

2.- Για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του διαδικτυακό τόπου www.businessportal.gr