ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άρθρο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» | Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου για να αντιμετωπίσουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε τράπεζες, Ταμεία, εφορία

Νόμος του κράτους θα είναι σε λίγες ημέρες το σχέδιο διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η σχετική τροπολογία εισέρχεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.
Με το συγκεκριμένο σχέδιο επιδιώκεται η διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων χρεών ύψους περίπου 45 δισ. ευρώ από 180.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Το σχέδιο προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία υπαγωγής για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για τους οποίους μπορεί να υπάρξουν επιλέξιμες διαγραφές χρεών, ενώ για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απαιτείται η συμφωνία της πλειοψηφίας των πιστωτών.
Προϋπόθεση για την παροχή ρύθμισης είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης, ενώ στην περίπτωση που κρίνεται μη βιώσιμη θα ενεργοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισής της. Τα δε κίνητρα προς το τραπεζικό σύστημα είναι η παροχή εκπτώσεων επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Σήμερα, η «Ν» με τη μορφή 35 ερωτήσεων – απαντήσεων «αποκωδικοποιεί» τις βασικότερες διατάξεις του σχεδίου.
1 Ποιες θεωρούνται ως μικρές επιχειρήσεις και ποιοι ως επαγγελματίες;
* Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ.
* Ως «επαγγελματίες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο και που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών μέχρι 2.500.000 ευρώ.
2 Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να καλύπτουν οι μικρές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες;
Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν όσοι:
* Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως προς το πιστωτικό ίδρυμα.
* Δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα, δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007, Α’ 153) ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως του παρόντος άρθρου, και
* Δεν έχουν καταδικαστεί οι ίδιοι οι επαγγελματίες ή οι φορείς της επιχείρησης και στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διαχειριστές, οι εταίροι και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε από δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών με οριστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή για λαθρεμπορία ή για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.
3 Ποιες νοούνται ως επιλέξιμες διαγραφές;
Ως επιλέξιμες διαγραφές νοούνται οι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκους κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον:
1) τα πρόσωπα αυτά την 30ή Ιουνίου 2014 είχαν προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από επιχειρηματικό δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή επίδικη ή ρυθμισμένη (οφειλή) και δεν είχαν ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, και
2) οι διαγραφές αφορούν μία ή περισσότερες επιχειρηματικές πιστώσεις του χρηματοδοτικού φορέα προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ, οι οποίες ισούνται τουλάχιστον προς το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού φορέα κατά του οφειλέτη, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του φορέα την ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό φορέα της διαγραφής ή, εφόσον είναι μικρότερο, το ποσό που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού φορέα κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του.
4 Ποιος ενεργοποιεί τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών;
Κατά βάση ο οφειλέτης, ωστόσο ο επιχειρηματίας θα μπορεί να κληθεί από τους πιστωτές του προκειμένου να υπάρξει μία διευθέτηση του χρέους του.
5 Πότε θα πρέπει να οφειλέτης να απευθυνθεί στους πιστωτές του ζητώντας ρύθμιση των χρεών του;
Με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί ακόμη πριν από τη δημοσίευση να έχει και κάποιες διερευνητικές επαφές με τους πιστωτές του, καθώς οι ρυθμίσεις του νόμου είναι ήδη γνωστές.
6 Τι πρέπει να προσκομίζει ο οφειλέτης ώστε ο πιστωτής να εξετάσει μια πιθανή διευθέτηση του χρέους του;
Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ρύθμισης η οποία θα είναι τυποποιημένη και βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που τον καθιστούν επιλέξιμο. Η μορφή της αίτησης και της βεβαίωσης θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης. Στην ίδια βεβαίωση αποτυπώνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης και προσδιορίζει την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων.
Η βεβαίωση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία κάθε επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010, την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη (επί νομικών προσώπων ελέγχεται η σχέση με τον ομόρρυθμο εταίρο ή τον ελέγχοντα εταίρο, μεριδιούχο ή μέτοχο, κατά περίπτωση) ή ομόρρυθμος εταίρος ή ελέγχων εταίρος, ελέγχων μεριδιούχος ή ελέγχων μέτοχος ή συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος των παραπάνω προσώπων, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής.
7 Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ρύθμισης οι ενδιαφερόμενοι;
Οσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις για τη ρύθμιση των χρεών τους το αργότερο έως την 31/3/2015.
8 Είναι υποχρεωμένος ο πιστωτής να ρυθμίσει ή να διαγράψει το δάνειο του οφειλέτη;
Οχι. Ο πιστωτής που στην προκειμένη περίπτωση είναι χρηματοδοτικός φορέας παρέχει την αιτούμενη ρύθμιση ή και διαγραφή κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου τη ρύθμιση ή και διαγραφή να αντεπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις. Επίσης, στη διακριτική ευχέρεια του πιστωτή είναι η παροχή ρύθμισης ή διαγραφής υπό διαφορετικούς όρους από τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση ή και να αρνηθεί συνολικά την οποιαδήποτε μορφή ρύθμισης. Σε περίπτωση διαγραφής πίστωσης που έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, περιορίζεται αναλογικά και η παρασχεθείσα εγγύηση.
9 Τι γίνεται στην περίπτωση που η τράπεζα αρνηθεί τη ρύθμιση ή τη διαγραφή χρεών;
Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης δεν έχει καμία επιλογή. Θα πρέπει να αποπληρώσει τις οφειλές του βάσει αρχικής συμφωνίας του δανείου ή να αρνηθεί την αποπληρωμή επωμιζόμενος τις έννομες συνέπειες.
10 Τι γίνεται στην περίπτωση που η τράπεζα προχωρήσει στη ρύθμιση ή και τη διαγραφή μέρους του δανείου του οφειλέτη ο οποίος χρωστάει στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία;
Σ’ αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που θα προσκομίσει στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία τη βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και δικαιούται να υπαχθεί στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής (στο Δημόσιο και την εφορία) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον πρόσφατο νόμο του υπουργείου Οικονομικών και να εξοφλήσει τις οφειλές του έως 100 δόσεις.
Μάλιστα, σ’ αυτή την περίπτωση λαμβάνει πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% επιπλέον από αυτή που προβλέπει ο νόμος του υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.
11 Γιατί πριμοδοτούνται με επιπλέον 20% διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων όσοι υπαχθούν στο νόμο για τα «κόκκινα» δάνεια;
Διότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης.
12 Τι γίνεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής ως προς τη ρύθμιση;
Η μη εκπλήρωση από τον οφειλέτη των όρων ρύθμισης για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των 3 μηνών ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις, προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθμισθεισών υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου και την αναδρομική αναβίωση του συνόλου των προς όλους διαγραφεισών υποχρεώσεων, προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία καθίστανται στο σύνολό τους άμεσα απαιτητά και ληξιπρόθεσμα.
13 Τι γίνεται για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 2,5 εκατ. ευρώ;
Οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να υπαχθούν στην αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών που ισχύει για τις μικρές επιχειρήσεις και του ελεύθερους επαγγελματίες. Για τις επιχειρήσεις αυτές απαιτείται η συμφωνία των πιστωτών.
14 Πώς γίνεται η ρύθμιση σ’ αυτές τις επιχειρήσεις;
Η ρύθμιση γι’ αυτές τις επιχειρήσεις προϋποθέτει τη συμφωνία σε σχέδιο διευθέτησης των δανείων του 50,01% των πιστωτών, εκ των οποίων το 50,01% να έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις, η οποία θα δεσμεύει και τους υπόλοιπους που δεν θα μπορούν να κινηθούν εναντίον του οφειλέτη.
15 Ποια είναι η προϋπόθεση για μια συμφωνία διευθέτησης;
Για να επέλθει μια συμφωνία θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη.
16 Πώς αποτυπώνεται η συναίνεση των πιστωτών;
Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη στο οικείο Μονομελές Πρωτοδικείο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης.
17 Πότε εκδίδεται η απόφαση;
Η απόφαση επί της αιτήσεως εκδίδεται εντός μηνός από τη συζήτηση.
18 Μέχρι πότε είναι δυνατή η υποβολή αίτησης;
Η επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση έπειτα από υποβολή αίτησης προς τους πιστωτές μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016.
19 Τι μπορεί να προβλέπει η συμφωνία ρύθμισης;
H συμφωνία ρύθμισης μπορεί να προβλέπει μέτρα για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, όπως μείωση απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών, μετοχοποίηση των απαιτήσεων ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
20 Τι γίνεται με τα «καταδιωκτικά» μέτρα;
Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, αναστέλλονται για τρεις μήνες οι ατομικές και συλλογικές διώξεις, και για 12 μήνες η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης, σε βάρος του οφειλέτη.
21 Τι γίνεται με τα χρέη έναντι των εργαζομένων;
Ο οφειλέτης υποχρεώνεται να εξοφλήσει τις οφειλές προς τους εργαζόμενους σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.
22 Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τι γίνεται;
Το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη που έχει ρυθμίσει τις οφειλές προς τους πιστωτές του, να υπάγεται και στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 100 δόσεις και παράλληλα να λάβει 20% πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων.
23 Τι γίνεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης χρωστάει άνω του 1 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο του υπουργείου Οικονομικών για την αποπληρωμή των οφειλών έως και 100 δόσεις;
Γι’ αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα. Σε περίπτωση που λόγω ύψους οφειλής ο οφειλέτης δεν δύναται να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τη φορολογική διοίκηση ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τότε εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από το δικαστήριο, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή ποσοστού 40% επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που τον βαρύνουν και τμηματική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση γίνεται δεκτή εκτός εάν ληφθεί αιτιολογημένη αντίθετη απόφαση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας.
24 Ποια δικαιώματα έχουν οι πιστωτές που δεν συνυπογράφουν τη συμφωνία;
Οι πιστωτές που δεν έχουν συνυπογράψει τη συμφωνία και των οποίων οι απαιτήσεις έχουν περιοριστεί κατά την ονομαστική τους αξία, δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον οφειλέτη για την προκληθείσα σε αυτούς ζημία, εφόσον αποδεικνύουν ότι εξαιτίας της εφαρμογής της συμφωνίας η αξία της απαίτησής τους μειώθηκε πέραν του ποσού που ευλόγως θα ανακτούσαν (α) μέσω της θέσης της επιχείρησης σε πτωχευτική ρευστοποίηση κατά τον αυτό χρόνο ή (β) μέσω της ρευστοποίησης των εξασφαλίσεών τους ή γ) εάν η απαίτησή τους είχε δυσμενέστερη μεταχείριση από απαίτηση πιστωτή που βρίσκεται στην ίδια θέση, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος διακριτικής μεταχείρισης.
25 Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κρίνεται βιώσιμη;
Σ’ αυτή την περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
26 Ποιος υποβάλλει την αίτηση;
Η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας χρηματοδοτικός φορέας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη.
27 Πού υποβάλλεται η αίτηση;
Στο οικείο Μονομελές Πρωτοδικείο.
28 Τι επακολουθεί με την αποδοχή της αίτησης;
Με την αποδοχή της σχετικής αίτησης, το δικαστήριο ορίζει τον προτεινόμενο από τους αιτούντες ειδικό εκκαθαριστή, ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία των καταστατικών οργάνων της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης.
29 Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο ειδικός διαχειριστής;
Εντός 45 ημερών από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο ειδικός διαχειριστής συγκαλεί τη συνέλευση των πιστωτών στην οποία εισηγείται τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών στοιχείων εφόσον αυτά δεν αποτελούν κλάδους, αλλά θέματα της ειδικής διαχείρισης και υποβάλλει προϋπολογισμό δαπανών της διαδικασίας και της λειτουργίας της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση.
30 Πώς αποφασίζει η συνέλευση;
Η συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων την αποδοχή ή μη τη εισήγησης του ειδικού διαχειριστή ως προς τη διαδικασία και τον προϋπολογισμό.
31 Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η εισήγηση προβλέπει τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης;
Εφόσον η εισήγηση προβλέπει τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τη επιχείρησης εν συνόλω ή ως προς κλάδους με στόχο τη βελτίωση των εσόδων από τη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης (ως συνόλου κλάδων) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Πτωχευτικού Κώδικα. Σε περίπτωση μη αποδοχής της εισήγησης από τη συνέλευση των πιστωτών η διαδικασία θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη. Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης, προχωρά η εξέτασή της.
32 Αν η εισήγηση γίνει αποδεκτή;
Αν η εισήγηση γίνει αποδεκτή από τη συνέλευση των πιστωτών, ο ειδικός διαχειριστής εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών δημοσιεύει πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση του ενεργητικού σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης.
33 Αν δεν υπάρξει προσφορά για τη διάθεση του ενεργητικού;
Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης και δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για οποιοδήποτε από τα λειτουργικά σύνολα, ο ειδικός διαχειριστής υποβάλλει αίτηση πτώχευσης. Σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε προσφορά για ορισμένα μόνο από τα λειτουργικά σύνολα, ο ειδικός διαχειριστής δεν διενεργεί νέο διαγωνισμό ως προς αυτά, αλλά περιορίζεται στη διάθεση αυτών για τα οποία ελήφθησαν προσφορές εφαρμόζοντας αναλογικά την παραπάνω διαδικασία. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής εντός 15 ημερών από τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης (ή μέρους αυτής) προχωρά σε πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις αιτήσεις μέσα σε προθεσμία ενός μηνός. O διαχειριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρισης τα έξοδα της διαδικασίας, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, θα αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους. Στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία) εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τότε η διαδικασία θεωρείται ότι έχει λήξει και ο διαχειριστής υποβάλλει αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη.
34 Ποιος θα παρακολουθεί την όλη διαδικασία;
Η διαδικασία θα παρακολουθείται από ειδική επιτροπή. Συγκριμένα, με κοινή απόφαση των υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, θα συσταθεί επιτροπή με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων του νόμου, το συντονισμό και υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων και αρχών, τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων ως προς την εφαρμογή τους και τις οικονομικές και άλλες επιπτώσεις, την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων προς τους ανωτέρω υπουργούς, την ΤτΕ και άλλα εποπτικά όργανα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται επίσης κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής αυτής και την εκπλήρωση του σκοπού της.
35 Ποια κίνητρα δίνονται στις τράπεζες για τη διαγραφή χρεών;
Το κίνητρο που δίνεται στις τράπεζες είναι η ανάκτηση της ζημίας από τις διαγραφές χρεών από την έκπτωση των ακαθαρίστων εσόδων τους σε 15 ισόποσες ετήσιες δόσεις.

Άρθρο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική»