ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ καλεί γυναίκες απασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα και γυναίκες αυτοαπασχολούμενες να λάβουν μέρος στις παρακάτω δράσεις υποστήριξης:
 
Δράσεις για Απασχολούμενες

o  Εξατομικευμένη Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη: διενέργεια συνεδριών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής με ειδικούς συμβούλους και διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων οριζόντιου χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες των απασχολούμενων γυναικών.

o  Προώθηση της Προσαρμοστικότητας: σύνταξη χάρτη κινήτρων και ατομικό πλάνο καριέρας για κάθε ωφελούμενη.

o  Κατάρτιση και Επιμόρφωση εργαζομένων γυναικών: υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης στη βάση της αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

 
Δράσεις για Αυτοαπασχολούμενες

o  Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας – Mentoring: διενέργεια συνεδριών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής – mentoring από εξειδικευμένους σύμβουλους επιχειρηματικότητας, όπως και η διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων οριζόντιου χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών.

o  Επιμόρφωση αυτοαπασχολούμενων γυναικών: υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στη βάση της αναβάθμισης των επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων με έμφαση στην ένταση γνώσης και την εξειδίκευση σύμφωνα με τις διαγνωσμένες ανάγκες.

o  Ενεργητική Υποστήριξη Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών: Εκπόνηση αναπτυξιακών σχεδίων δράσης, επιχειρηματικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή/και την επέκταση των υφιστάμενων, αξιοποίηση εργαλείων, εντύπων, ηλεκτρονικών οδηγών για το επιχειρείν, πρόσθετες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης όπως ενθάρρυνση της συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, διευκόλυνση της προώθησης προϊόντων, διοργάνωση έκθεσης – φόρουμ επιχειρηματικότητας.

 

Επιπρόσθετες Δράσεις

o  Δικτύωση των ωφελούμενων γυναικών μεταξύ τους: δημιουργία forum ανταλλαγής απόψεων, προώθηση και ανταλλαγή πρακτικών, συζήτηση κοινών προβλημάτων. 

o  Εξειδικευμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική-mentoring Επιχειρήσεων και Οργανισμών:  ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για την εφαρμογή μέτρων ισότητας των δύο φύλων στη βάση της κοινωνικής υπευθυνότητας για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Οι παραπάνω δράσεις που υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Κρήτης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους Δήμους / Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης. Το Έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης και των προοπτικών των απασχολούμενων γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση της επαγγελματικής θέσης και των προοπτικών της επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων γυναικών.
 
Τα οφέλη που θα προκύψουν από το εν λόγω Έργο είναι πολλαπλά καθώς ο σκοπός του σχεδίου είναι διττός. Αφενός, το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων και αναβάθμιση των ικανοτήτων κάθε ωφελούμενης με δράσεις  στοχευμένες και ευέλικτες που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προοπτικές κάθε ωφελούμενης ξεχωριστά. Αφετέρου, μέσω δράσεων δικτύωσης, αλληλεπίδρασης μεταξύ των ωφελούμενων και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων της περιφέρειας για τον επαγγελματικό ρόλο των γυναικών, στοχεύει στη δημιουργία  ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος ως προς τον επαγγελματικό ρόλο των γυναικών και τελικά στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής θέσης όλων των γυναικών στην περιφέρεια.
 
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το εν λόγω Έργο μπορείτε να μεταβείτε στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση και να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν ν’ απευθυνθούν στο τηλ: 2810-247041, υπεύθυνος Ιωάννης Δασκαλάκης, e-mail: daskalakis@ebeh.gr, web: www.oesyne-isotita.gr