ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΤΕΑΝ” | Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ

Το ΕΤΕΑΝ στηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα αφού σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα, τα οποία λειτουργούν μέσω τραπεζών και στοχεύουν στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα διαχειρίζεται τα ίδια και συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. κεφάλαια, για τη δημιουργία και προώθηση εύχρηστων πιστοδοτικών προϊόντων.
Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Γιώργος Γεροντούκος κατά την διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Μαρτίου στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ με διοργανωτή το Επιμελητήριο Χανίων.
Ο κ. Γεροντούκος επεσήμανε ότι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσειDSC01052 χρηματοδοτικό εργαλείο για τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχεύοντας στην παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης με ευνόητους όρους και μηδενικό επιτόκιο για το 50% του δανείου που χρηματοδοτείται από το ΕΤΕΑΝ.
Ο κ. Γεροντούκος αναφέρθηκε αναλυτικά στους στόχους της ΕΤΕΑΝ επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
Στόχοι
• Παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω κεφαλαίων κίνησης από διαθέσιμα των τραπεζών συνεπενδυόμενα κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
• Στήριξη της ανάπτυξης με προσφορά μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων χαμηλού κόστους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των οικονομικών κλάδων στην τραπεζική χρηματοδότηση / πιστοδότηση.

Σήμερα η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. διαχειρίζεται τρία Ταμεία Χαρτοφυλακίου, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και λειτουργούν ως ξεχωριστές χρηματοδοτικές μονάδες εντός της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
Α. Παροχή δανείων χαμηλού κόστους που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας
Δράση «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
i)Δάνεια επιχειρηματική ανάπτυξης (ειδικού σκοπού κεφάλαια κίνησης) ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης
ii)δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί.
Στοχευμένες Δράσεις Δανειοδοτήσεων
Παροχή δανείων χαμηλού κόστους για την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται στην κάθε Δράση.
(Εξωστρέφεια, Πράσινη Ανάπτυξη, Καινοτομία, Εφοδιαστική Αλυσίδα κ.λ.π.)
Δράση «Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα»
Παροχή δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση έως το 70 % των επιχειρηματικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδος που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο της οικονομίας.
Β. Παροχή εγγυήσεων σε επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην τραπεζική χρηματοδότηση για άντληση ρευστότητας ή / και επενδύσεις.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / ΕΤΠΑ.
Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»
Παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια. Κλιμάκωση ωφελημάτων ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / ΕΤΠΑ
Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμένα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενωσης / ΕΓΤΑΑ
Παράλληλα η ΕΤΕΑΝ ΑΕ με κάλυψη τα χρηματικά διαθέσιμά της, σχεδίασε και υλοποίει:
Πρόγραμμα Εγγύησης για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
Παροχή εγγύησης σε χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών για την έκδοση εγγυητικών επιστολή από τράπεζες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ορισμένου ποσού και χρόνου. Εντάσσονται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης σύμβασης, προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής, λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων.
Αναδιαρθρώσεις – Παρατάσεις δανείων
Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με στόχο την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, επιμελήθηκε και υλοποιεί τη θεσμική πρόβλεψη (ΚΥΑ 12991/2342/13.11.2012) για παροχή παρατάσεων αποπληρωμής έως τον Μάιο 2014 των οφειλών από δάνεια κεφαλαίου κινήσεως που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση της πρώην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (με ή χωρίς επιδότηση επιτοκίου).
Τέλος να σημειωθεί ότι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει αδιάλειπτη παρουσία στην εγχώρια αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ενώ από το 2004 και έως σήμερα έχουν ενταχθεί στα προγράμματα της περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις.